Apstiprināts plāns valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizācijai

Valdība šodien, 25. jūnijā, atbalstīja pasākumu plānu valsts pārvaldes sistēmas un civildienesta optimizācijai.

Plāns paredz īstermiņa un vidēja termiņa pasākumus valsts pārvaldes strukturālo reformu ieviešanā. Lai samazinātu valsts pārvaldē nodarbināto skaitu, nodrošinātu vienkāršu institucionālo struktūru un caurspīdīgu un efektīvu iestāžu iekšējo uzbūvi, 2009.gadā ir plānots mainīt publisko aģentūru finansēšanas modeli, noteikt kritērijus iestādes iekšējās struktūras veidošanai, noteikt iestāžu savstarpējo informācijas apmaiņu pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un turpināt starpinstitūciju funkciju auditu veikšanu. Lai nodrošinātu valsts kapitālsabiedrību darbības caurskatāmību ir paredzēts izvērtēt esošo valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumu lietderību.

Vidējā termiņā līdz 2010.gadam sadarbībā ar nevalstiskā un privāta sektora partneriem ir plānots izstrādāt modeli par atbalsta funkciju centralizāciju vai nodošanu privātajam sektoram. Lai samazinātu valsts pārvaldes izmaksas, ir plānots izstrādāt plānu valsts pārvaldes iestāžu finansiāli izdevīgam izvietojumam valsts īpašumā esošajos nekustamajos īpašumos.

Plānā tiek paredzēts izstrādāt koncepciju valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanai, tostarp attiecinot šo sistēmu arī uz pašvaldības līmeni, kā arī amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Tāpat ir plānots atcelt valsts pārvaldē atlikušās kompensācijas un pabalstus.

Lai maksimāli samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, šajā gadā tiks ieviests mehānisms, kurā tiks pārbaudīts katra normatīvā akta iespējamais administratīvais slogs iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī būs jāsamazina jau pastāvošais. Ieviestais mehānisms ļaus izvērtēt tiesību aktu ietekmi tieši uz mazajiem uzņēmumiem, kas ir Latvijas ekonomikas būtiska daļa Ir plānots novērst administratīvo slogu arī struktūrfondu administrēšanā.

Lai maksimāli samazinātu valsts pārvaldes administratīvos izdevumus, ir paredzēts sagatavot Ministru kabineta rīkojumu par dažādu pozīciju (elektronisko sakaru pakalpojumi, degviela, autoparka uzturēšana, apmācības, sponsorēšana) samazināšanu jau papildus pieņemtajiem 2009.gada budžeta grozījumiem. Ir plānots noteikt ministrijām uzraudzīt valsts kapitālsabiedrību izdevumu lietderību un atbilstību valsts interesēm, samazinot izmaksas par jau minētājiem administratīvajiem izdevumiem, par ko būs jāatskaitās Ministru prezidentam reizi pusgadā.

Lai nodrošinātu valsts pārvaldes izdevumu caurspīdīgumu, turpmāk valsts pārvaldes iestādēm būs jāpublicē informācija par saviem izdevumiem un noslēgtajiem līgumiem internetā.

Avots: BNA Latvia