Valsts budžeta līdzekļus sporta federācijām centralizēti iedalīs Sporta federāciju padome

No 2023. gada 1. janvāra valsts sporta budžeta līdzekļu piešķiršanu Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām un citām sporta organizācijām to pamatdarbības nodrošināšanai centralizēti nodrošinās biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātais informatīvais ziņojums, kas šodien, 2022. gada 1. jūlijā, nodots saskaņošanai iesaistītajām institūcijām. Informatīvais ziņojums pieejams vienotajā tiesību aktu projektu publiskajā portālā.

Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027. gadam kā vienu no prioritāriem uzdevumiem paredz īstenot sporta nozares finansēšanas pārvaldības un administratīvās pārvaldības modeļa reformu, būtiski samazinot sporta nozarei paredzēto valsts budžeta līdzekļu administrēšanā iesaistīto organizāciju skaitu, kā arī stiprinot atzītās sporta federācijas lomu sporta veidam paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārvaldībā. IZM vērtējumā centralizēt nepieciešamās funkcijas ministrijas vai kādas tās padotības iestādes līmenī nebūtu efektīvākais risinājums, un pareizākā rīcība būtu turpināt tiešu sadarbību ar nevalstisko sporta sektoru.

LSFP ir vienīgā sporta organizāciju apvienība, kas, saskaņā ar Sporta likumu, pārstāv un īsteno visu Latvijā atzīto gan olimpisko, gan neolimpisko sporta federāciju intereses individuālajos, komandu un tehniskos sporta veidos. Tāpat LSFP ar ārējiem normatīvajiem aktiem ir deleģēti arī citi pārvaldes uzdevumi – lēmumu pieņemšana par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu un daudzi citi uzdevumi. Būtiski arī tas, ka saskaņā ar likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” LSFP valdes locekļiem ir noteikts valsts amatpersonas statuss.

Informatīvais ziņojums arī paredz jaunas valsts budžeta apakšprogrammas izveidi, apvienojot vairākas esošas valsts budžeta apakšprogrammas (09.07.00 „Dotācija biedrībai „Latvijas Sporta federāciju padome” sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam”).