Valsts kontrole: Privatizācijas nebeidzamais stāsts sāk tukšot valsts budžetu

Privatizācija Latvijā tika uzsākta 1991. gadā. Kaut arī jau 2003. gadā tika atzīts, ka privatizācijas mērķis pamatā ir sasniegts un to plānots pabeigt līdz 2010. gadam, patiesībā process joprojām turpinās, secinājusi Valsts kontrole (VK).

Neizmantoto privatizācijas sertifikātu skaits uz 2018. gada beigām ir 2,3 milj., un, salīdzinot ar 2014. gadu, to skaits ir samazinājies tikai par 12%. Tā kā nav pieņemti lēmumi par privatizācijas un sertifikātu izmantošanas gala termiņiem, papildus nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apmērs privatizācijas pabeigšanai ilgtermiņā nav prognozējams.

2016. gadā Valsts kontrole lietderības revīzijā sniedza ieteikumus Ekonomikas ministrijai un VAS “Privatizācijas aģentūra”, lai privatizācijas process beidzot tiktu noslēgts prognozējami un izmaksu ziņā efektīvi.

Ekonomikas ministrija un Privatizācijas aģentūra sākotnēji apņēmās Valsts kontroles ieteikumus par gala termiņa noteikšanu ieviest līdz 2018. gada 2. janvārim. Tomēr, negūstot no Ekonomikas ministrijas pietiekamu pārliecību par ieteikumu ieviešanu, Valsts kontrole pieņēma lēmumu četru ieteikumu ieviešanu, kuri saistīti ar privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanu, vērtēt Ekonomikas ministrijas 2018. gada finanšu revīzijā.

Revīzijā Valsts kontrole secināja, ka valstī joprojām trūkst skaidra plāna prognozējamai un izmaksu ziņā efektīvai privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanai.

Arī 2018. gada 21. novembrī Ministru kabinetā izskatītie un Saeimā iesniegtie likumprojekti neietver normas, kas noteiktu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas termiņus. Turklāt minētie likumprojekti joprojām atrodas izskatīšanā Saeimā un nav pieņemti.

Iestājies arī risks, kas tika prognozēts jau 2016. gada lietderības revīzijā, ka ilgstoša lēmuma nepieņemšana par privatizācijas pabeigšanu nākotnē var radīt papildu izdevumus valsts budžetam.

Privatizācijas aģentūrai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildei, tajā skaitā privatizācijas pabeigšanai, papildus nepieciešamais finansējums 2019. gadā ir 0,9 milj. eiro, 2020. gadā – 1,3 milj. eiro. No tā privatizācijas sertifikātu uzskaites un norēķinu sistēmas nodrošināšanai 2019. gadā papildus būs nepieciešami 381 tūkst. eiro, savukārt 2020. gadā – jau 471 tūkst. eiro.

Valsts kontroles ieskatā, Ekonomikas ministrijai atkārtoti jāizvērtē privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas nolūkā turpmāk veicamās darbības, kā arī, lemjot par finansējumu Privatizācijas aģentūras darbības nodrošināšanai, būtu jāvirza priekšlikumi un valdībai jāpieņem lēmumi par izmaksu ziņā efektīvu un laikā terminētu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanu.

Foto: F64