Piešķir vairāk kā 16,5 miljonus latu Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbībai

Izsludināts Pirmais projektu pieteikumu konkurss Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. Eiropas Savienība (ES) projektu pirmajam konkursam atvēlējusi vairāk kā 16.5 miljoni LVL. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 29. novembris.

Projekta īstenošanai no ES līdzekļiem iespējams saņemt līdz pat 90% līdzfinansējuma, savukārt vismaz 10 % no projekta finansējuma jānodrošina katram projekta partnerim. Projektu konkursā var pieteikties arī mazie un vidēji uzņēmumi (MVU), tomēr tiem ir vairāki ierobežojumi. MVU var piedalīties tikai 1. prioritātes ietvaros, tiem jānodrošina vismaz 50% līdzfinansējums un tie nevar būt projekta iesniedzēji. Apstiprināto projektu īstenošanai būs iespējams saņemt priekšmaksājumu.

Projektu pieteikumus var iesniegt organizācijas no sekojošām teritorijām:

  • Latvijā: Latgales, Vidzemes, (Rīgas un Pierīgas kā papildus teritorijām);
  • Igaunijā: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā papildus teritorija);
  • Krievijā: Leningradas apgabala, Pleskavas apgabala, Sanktpēterburgas.

Programmas atbalsta saņēmēji ir valsts iestādes vai to veidotas apvienības, vietējās un reģionālās iestādes vai to veidotas apvienības, nevalstiskās organizācijas, sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas, mazie vai vidējie uzņēmumi (tikai 1. prioritātes ietvaros).

Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim no Krievijas, un vismaz 1 partnerim no Igaunijas un/vai Latvijas.

Programmas mērķis ir izmantot plašā pierobežas reģiona potenciālu reģiona ekonomikas attīstībai, piesaistot investīcijas nodarbinātības un dzīves līmeņa celšanai. Programmai ir trīs prioritātes:

  1. sociālekonomiskās attīstības veicināšana,
  2. kopējie izaicinājumi,
  3. cilvēku savstarpējās sadarbības veicināšana.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu pieņem Programmas Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem un dažādu nozaru ekspertiem. Programma tiek finansēta no ERAF un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu konkursus. Kopējais programmas finansējums ir 47 milj. EUR. Papildus ES finansējumam programmas partnervalstis plāno piešķirt savu līdzfinansējumu projektu īstenošanai.