Paredz atbalstu lauku saimniecībām un pārtikas ražošanas uzņēmumiem

Lai veicinātu investīcijas mūsdienīgās tehnoloģijās un ražošanas lauku saimniecībās, kooperatīvajās sabiedrībās un lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumos, Ministru kabinets otrdien, 30.septembrī, pieņēma noteikumus „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība”. Noteikumi paredz atbalsta iespējas lauku saimniecībām, lai uzlabotu ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, veicinās papildu pievienotās vērtības radīšanu lauksaimniecības produkcijai un pārtikas ražošanas nozares efektivitāti, jo īpaši inovatīvas un bioloģiski audzētas produkcijas radīšanā, informē Zemkopības ministrija.

Pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” atbalstīs investīcijas, kas saistītas ar lauku saimniecību pārstrukturēšanu un nozaru dažādošanu (lauksaimniecības produktu ražošanai nepieciešamo pamatlīdzekļu – visa veida tehnikas – iegādi un ražošanas būvju būvniecību). Savukārt atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām nodrošinās biedru saražotās produkcijas pirmapstrādi un palielinās tirdzniecību. Īstenojot meliorācijas sistēmu renovāciju un rekonstrukciju, būs nodrošināti labvēlīgi apstākļi lauksaimniecības kultūru audzēšanai, kas arī uzlabos saimniecību ekonomiskos rādītājus.

Pārtikas ražošanas uzņēmumiem kā viens no atbalsta saņemšanas nosacījumiem ir noteikta vietējās izejvielas iepirkšana. Papildu atbalsta intensitāti saņems tie atbalsta pretendenti, kuri piedalās pārtikas kvalitātes shēmās. Papildu atbalsta intensitāti piešķirs arī tad, ja atbalsta pretendents ražos vismaz piecus pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem.

Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda atbalsta pretendentam būs jāizvirza konkrēti ar projekta īstenošanu saistīti sasniedzamie mērķi. Ja tie netiks izpildīti, atbalstam piemēros proporcionālu samazinājumu atkarībā no ieguldījuma un mērķa izpildījuma.

Pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” paredzētais publiskais finansējums ir 489,1 miljons eiro jeb 33% no kopējā programmas finansējuma. No šī finansējuma apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” paredzēts izlietot 67%, tai skaitā 14% paredzēti kā minimālais garantētais apmērs mazajām saimniecībām (ar gada apgrozījumu līdz 70 000 eiro) un 4% – atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Savukārt apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” paredzēts izlietot 16% no pasākuma finansējuma, tai skaitā 4% – atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Apakšaktivitātei „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” paredzēts izlietot 17% no pasākumam paredzētā publiskā finansējuma.

Noteikumi „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.