Notikusi privatizējamās SIA „Jūrmalas namsaimnieka” kapitāla daļu izsole

Otrdien, 30.septembrī, notika Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu atklātā izsole. Uzņēmuma privatizācijai – kapitāla daļu pārdošanai, bija pieteicies viens pretendents: Lietuvā reģistrēta kompānija UAB “Būsto valda”. Saskaņā ar privatizācijas projekta noteikumiem, izsoles rīkotājs pieņēma lēmumu par kapitāla daļu paketes pirkuma līguma slēgšanu ar šo pretendentu par izsoles sākumcenu – 2 959 461 eiro. Tālāk izsoles rezultāti tiks virzīti apstiprināšanai nākamajā Jūrmalas pilsētas domes sēdē šā gada 9.oktobrī. Savukārt līguma slēgšana un norēķini par “Jūrmalas namsaimnieks” kapitāla daļu iegādi veicami divu mēnešu laikā no privatizācijas rezultātu apstiprināšanas.

Jau ziņots, ka PSIA “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas process uzsākts pēc Administratīvās rajona tiesas 2008.gada 17.marta sprieduma, pārsūdzot 2006.gadā domes atteikumu nodot “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijai. Līdz ar to pašvaldība uzsāka “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas procesu, 100% kapitāla daļas pārdodot atklātā izsolē.

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors Artūrs Grants norāda, ka dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā pieredzējušu pretendentu atlasei, izsoles kritērijos tika noteiktas prasības gan pēc pieredzes dzīvojamo māju apsaimniekošanā, gan pēc finansiālās stabilitātes. Pēc publiski pieejamās informācijas (Lursoft, Firmas.lv) un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas sniegtās informācijas, kritēriju prasībām atbilst vismaz 4 Latvijas uzņēmumi, kā arī vairākas kompānijas no tuvākajām kaimiņvalstīm – Igaunijas un Lietuvas. Pēc izsoles izsludināšanas par privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļu privatizāciju interesi izrādīja trīs iespējamie pretendenti, tostarp pretendents no Lietuvas, iesniedzot papildus jautājumus par privatizācijas projektu un izsoles nosacījumiem.

Privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” 100% kapitāla daļas paketes nosacītā cena tika noteikta saskaņā ar auditorfirma “Inspekcija AMJ” kapitāla daļu novērtējumu, kas ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība un tās revidenti ir Uzņēmuma reģistrā reģistrēti mantisko ieguldījumu, t.sk. kapitāla daļu un akciju vērtēšanas eksperti. Kapitāla daļu novērtējums veikts atbilstoši Starptautiskās grāmatvežu federācijas apstiprinātajiem starptautiskās revīzijas standartiem un Komerclikuma tiesību normu prasībām. Privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas projekts un tam pievienotie dokumenti tika iesniegti arī privatizāciju pārraugošajai institūcijai – Ekonomikas ministrijai, un iebildumi par privatizācijas projektu netika saņemti.

A.Grants papildus norāda, ka arī pēc pašvaldībai piederošās privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” kapitālu daļu pārdošanas, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas darbi jaunajam īpašniekam būs jāturpina veikt atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam un Ministru kabineta izdotajiem noteikumiem, kas, tostarp, nosaka arī kārtību, kādā pārvaldnieks aprēķina maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Privatizējamās SIA “Jūrmalas namsaimnieks” pārvalda un apsaimnieko 382 pašvaldības valdījumā esošas dzīvojamās mājas. Uzņēmuma apgrozījums 2013.gadābijis 3 829 608 eiro.