Maxima Latvija un Tirdzniecības darbinieku arodbiedrība paraksta protokolu par koplīguma slēgšanu

20.martā „Maxima Latvija” un Latvijas Tirdzniecības darbinieku arodbiedrības (LTDA) pārstāvji uzsākuši sarunas par darba koplīguma projekta izstrādāšanas un apspriešanas kārtību. Tikšanās laikā tika apspriesta darba koplīguma projekta struktūra, noteikti atbildīgie par tā sadaļu izstrādāšanu un priekšlikumu sagatavošanas termiņi. Šodienas sarunā piedalījās „Maxima Latvija” tirdzniecības un personāla struktūrvienību pārstāvji, LTDA vadība un „Maxima Latvija” arodkomitejas locekļi – dažādu profesiju veikalu darbinieki. Tikšanās laikā „Maxima Latvija” un LTDA arī parakstīja nodomu protokolu par sociālās partnerības pamatprincipiem – sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, tiesiski sakārtotām darba attiecībām un drošu darba vidi.

„Esam apmierināti ar uzsākto sarunu procesu un pozitīvi raugāmies uz darba koplīguma noslēgšanu. Pirmos uzlabojumus esam jau veikuši – palielinātas stundas tarifa likmes veikalu un to ražošanas cehu darbiniekiem, vienkāršota darba samaksas sistēma un tiek uzlaboti darba apstākļi. Taču darbs neapstājas un mēs mērķtiecīgi turpināsim pārmaiņas. 2014.gads ir „Maxima Latvija” pārmaiņu gads un rūpes par mūsu darbiniekiem ir viena no pārmaiņu plāna galvenajām prioritātēm, tāpēc novērtējam arodbiedrības gatavību sadarboties pārmaiņu īstenošanai. Rūpējoties par mūsu darbiniekiem, darba koplīguma noslēgšana un ciešāka sadarbība ar arodbiedrību ir likumsakarīgs solis,” saka „Maxima Latvija” vadītāja Jeļena Kondrašova.

Nodomu protokols par sociālās partnerības pamatprincipiem paredz aktīvu darbu pie darba koplīguma noslēgšanas, lai uzturētu ilglaicīgas un stabilas partnerības attiecības starp uzņēmumu un LTDA un kopīgi strādātu pie darbinieku darba apstākļu pilnveidošanas. Nodomu protokols darbosies līdz darba koplīguma parakstīšanas brīdim.

Darba koplīgumā puses vienosies par noteikumiem, kas regulē darba tiesisko attiecību saturu, it īpaši darba samaksas politikas, darba laika un darba aizsardzības organizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu, ka arī darba kartības, sociālās aizsardzības un citus ar darba tiesiskajām attiecībām saistītus jautājumus.

„LTDA iepriecina tas, ka beidzot tika salauzts mīts, ka „Maxima” darbinieki ir “par” arodbiedrību, bet darba devējs – “pret”. Uzņēmuma vadība ir uzsākusi konstruktīvu sociālo dialogu, kā arī apņēmusies noslēgt darba koplīgumu ar arodbiedrību, ievērot darbinieku tiesības brīvi pievienoties arodbiedrībai un vēl citas pozitīvas lietas. LTDA no savas puses turpinās informēt, konsultēt un apmācīt uzņēmuma darbiniekus – esošos un potenciālos biedrus par darba tiesību un darba drošības jautājumiem un sniegs ierosinājumus darba samaksas, darba laika un darba aizsardzības organizācijas uzlabošanai,” saka LTDA vadītāja Maira Muceniece.

Sarunas par sadarbības uzlabošanu starp „Maxima Latvija” un LTDA sākās jau 2013.gada septembrī. Uzņēmums jau februāra vidū sniedza oficiālu apstiprinājumu nozares arodbiedrībai darba koplīguma sarunu uzsākšanai un deleģēja atbildīgos uzņēmuma pārstāvjus.