Maskas skolās varēs nevilkt ne skolēni, ne skolotāji

No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i. nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, augstskolas vai koledžas vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju). Savukārt testēšanu no 1. aprīļa varētu veikt tikai atsevišķos gadījumos – piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.

Spēkā paliek nosacījums par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta nepieciešamību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības (tai skaitā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides programmās) un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem; neformālās izglītības (tai skaitā interešu izglītības) un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem; bērnu uzraudzības pakalpojumu un pedagoga privātprakses pakalpojuma sniedzējam. Tāpat sertifikāts nepieciešams pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem (tai skaitā ēdināšanas, transporta, uzkopšanas pakalpojumu sniedzējiem); tālmācības izglītības ieguves formā īstenotajās vispārējās izglītības programmās nodarbinātajiem, kuri nonāk saskarē ar izglītojamiem; kā arī koledžas un augstskolas studējošajiem, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā grupā “Izglītība” un tematiskajā jomā “Veselības aprūpe”, ja augstskola vai koledža ir pieņēmusi pamatotu lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

Izglītības procesā nodarbinātie, kuriem ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju, var turpināt veikt darba pienākumus, un balstvakcinācija nav noteikta kā obligāta. Savukārt izglītības procesā nodarbinātie, kuriem uz 2022.gada 31.martu bijis spēkā esošs pārslimošanas sertifikāts, ir tiesīgi veikt darba pienākumus līdz 2022.gada 30.jūnijam arī pēc pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Darba devējam ir tiesības izvērtēt katra darbinieka (piemēram, tehniskā darbinieka) darba pienākumus un darba apstākļus, inficēšanās risku un iespējamo risku izglītojamo un nodarbināto veselībai, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mājas karantīna izglītojamiem un izglītības iestādēs nodarbinātajiem netiek noteikta.

Izglītības iestādes mācību procesu arī turpmāk varēs īstenot attālināti, piemēram, ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna, ja tā mācību priekšmeta (kursa) izglītojamiem, kura pedagogam noteikta izolācija, pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem, izvērtējot attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamību kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

Attiecībā uz pieaugušo izglītības programmu (profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas, pieaugušo interešu izglītības programmas) īstenošanu, noteikumu projekts paredz, ka no 2022.gada 1.aprīļa izglītības procesu klātienē īstenošanā joprojām izglītības procesā nodarbinātajiem jābūt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Savukārt, attiecībā uz izglītojamiem šāda prasība nav noteikta, kā arī tāda nav noteikta attiecībā uz izglītības pakalpojumu saņēmējiem.

Vienlaicīgi uz pieaugušo izglītības programmu un citu pieaugušo izglītības pakalpojumu sniegšanu attiecināmas prasības, kas noteiktas pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā nosacījums, ka izglītības pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izvēlēties organizēt pasākumu vai pakalpojumu klātienē (izņemot gadījumus, ja pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti un pakalpojuma nesniegšana rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai vai sabiedrības drošībai) sniegt epidemioloģiski drošā vidē, kā arī noteikt epidemioloģiskās drošības prasības pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, kas ir jāievēro pakalpojuma saņēmējiem vai pasākuma apmeklētājiem, tai skaitā pienākumu lietot sejas maskas vai ievērot distancēšanās nosacījumus.

Augstskolas un koledžas, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumā iestādē ir tiesīgas pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa vai moduļa daļu pilnīgu vai daļēju īslaicīgu norisi attālināti, nodrošinot, ka studiju kvalitātes līmenis nesamazinās.

Sportā tiek svītrota prasība par pulcēšanās ierobežojumiem (personu skaitu) gan ārtelpās, gan iekštelpās. Pasākuma organizators var izvēlēties pasākumu organizēt arī epidemioloģiski drošā vidē, tad tiek nodrošināts, ka epidemioloģiski drošā vide ir fiziski norobežota un apmeklētāju plūsma šajā vidē nepārklājas ar pārējo apmeklētāju plūsmu visā pakalpojuma vai pasākuma norises laikā.