Kredītu izsniedzējs vairākus gadus krāpis klientus

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu pret AS «Bigbank» par maldinošas un profesionālajai rūpībai neatbilstošas komercprakses īstenošanu, «Apollo» uzzināja PTAC.

Lēmums attiecas uz līgumiem, kas slēgti laika periodā no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim un kuru aizdevuma atmaksas grafikos norādīto procentu maksājumu aprēķinā tika izmantota nevis līgumos norādītā procentu likme, bet gan cita (augstāka) procentu likme. PTAC ar lēmumu ir uzdevis uzņēmumam par pienākumu grozīt līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos aktīvajos līgumos procentu aprēķināšanas kārtību, procentu aprēķinā aizdevumu summas atlikumam piemērojot līgumā norādīto zemāko procentu likmi, kā rezultātā patērētājiem samazināsies mēneša maksājums.

«Bigbank» īstenotā komercprakse skar tos patērētājus, kuri nebija informēti par noslēgto kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā izmantotās procentu likmes apmēru vai varēja tikt maldināti par tās apmēru, jo AS «Bigbank» līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos tieši nenorādīja informāciju par procentu aprēķinā izmantoto procentu likmi, bet, sākot ar 2011.gada 1.maiju, norādīja to veidā, kas var maldināt patērētājus. Tādējādi AS «Bigbank» īstenotās komercprakses rezultātā patērētāji, izvēloties kredītdevēju, varēja pieņemt lēmumu par AS «Bigbank» kreditēšanas pakalpojumu izmantošanu, kādu citkārt nebūtu pieņēmuši.

PTAC lietas ietvaros konstatēja, ka laika periodā no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumu grafikos norādītos procentu maksājumus par aizdevuma summas lietošanu katru mēnesi AS «Bigbank» ir aprēķinājusi, izmantojot tādu procentu likmi, kuras apmērs tieši nebija noteikts ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, proti, procentu aprēķinā uzņēmums izmantoja procentu likmi no aizņēmuma summas atlikuma, kura netika norādīta ar patērētājiem noslēgtajos līgumos, un kuras apmērs bija lielāks par kreditēšanas līgumos norādītās aizņēmuma likmes apmēru no kopējās aizdevuma summas.

Tā kā līgumos nenorādītā un procentu aprēķinā izmantotā aizņēmumu procentu likme ir lielāka par līgumos norādīto procentu likmi no kopējās aizdevuma summas, patērētāji, nezinot procentu aprēķinā izmantotās likmes apmēru, varēja pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmuši.

PTAC konstatējis, ka AS «Bigbank» īstenotās komercprakses ietvaros ir skarti vairāki desmiti tūkstošu patērētāju, kuri laika periodā no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēdza līgumus, kuros AS «Bigbank» nav norādījusi un līdz ar to ar patērētājiem nav vienojusies par procentu likmi, kuru ir izmantojusi līgumu grafikos norādīto procentu maksājumu aprēķināšanai.

Pārkāpums uzskatāms par būtisku un tādēļ piemērots naudas sods 13 000 eiro apmērā. PTAC ir uzdevis AS «Bigbank» arī tiesisko pienākumu novērst no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim noslēgtajos kreditēšanas līgumos pieļautās kļūdas, un, sākot ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi, veikt pārrēķinu, spēkā esošo kreditēšanas līgumu procentu aprēķinā, izmantojot līgumos norādīto procentu likmi un piemērojot to aizdevuma summas atlikumam. Tādējādi šiem kreditēšanas līgumiem tiks veikts maksājuma grafika pārrēķins, kā rezultātā patērētājiem samazināsies turpmāko ikmēneša maksājumu apmērs. AS «Bigbank» ir apņēmusies informēt katru patērētāju individuāli, izmantojot efektīvākos saziņas līdzekļus – telefoniski, pa e-pastu vai pa pastu.

Tāpat ikvienam patērētājam, kurš noslēdzis kreditēšanas līgumu ar AS «Bigbank» laika periodā no 2008.gada 2.decembra līdz 2011.gada 30.aprīlim, t.sk. arī patērētājiem, kuru no līgumiem izrietošās saistības jau ir izpildītas, pamatojoties uz līgumu noslēgšanas brīdī spēkā esošo 2008. gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.692 «Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu» 31.punktu, kā arī Civillikuma 1446.pantu, ir tiesības vērsties tiesā ar prasību, lūdzot tiesu attiecībā uz ar AS «Bigbank» noslēgto kreditēšanas līgumu un no tā izrietošajām saistībām piemērot tikai likumisko procentu apmēru, kas saskaņā ar Civillikuma 1765.panta otro daļu ir seši procenti gadā.

Tāpat PTAC ir uzdevis uzņēmumam mainīt procentu likmes atspoguļošanas veidu līgumos, kas slēgti sākot ar 2011.gadu 1.maiju, kurā informācija par aizdevumu procentu likmi tika norādīta patērētājam maldinošā veidā.

PTAC informē, ka AS «Bigbank» ir vērsies Administratīvajā rajona tiesā, lūdzot apturēt lēmumā uzliktā tiesiskā pienākuma pildīšanu, tiesa šo lūgumu noraidījusi. PTAC lēmums ir pārsūdzēts arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, tomēr saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, tas neaptur lēmuma darbību daļā par tiesisko pienākumu – pārrēķinu veikšanu.