FM: Atbildīgajām ministrijām būtiski jāpaātrina ES fondu apguve

Līdz šā gada 31. jūlijam Eiropas Savienības (ES) fondu projekti apstiprināti par 1,9 miljardiem latu, kas ir 60,8% no Latvijai 2007.-2013. gada periodā pieejamā ES fondu finansējuma, liecina otrdien, 24. augustā, Ministru kabineta sēdē skatītā informatīvā ziņojuma par ārvalstu finanšu resursu apguvi dati. Finanšu ministrija aicina ministrijas būtiski paātrināt ES fondu finansējuma apguvi, kas pašlaik nav pietiekami aktīva.

Lai arī FM ir saņēmusi atbildīgo ministriju apliecinājumus, ka pieejamos budžeta līdzekļus joprojām plānots apgūt pilnā apmērā, nodrošinot finanšu apguves mērķu izpildi, nākamajā pārskata periodā FM īpaši strikti uzraudzīs ES fondu ieviešanu, vērtējot noteiktos un ar atbildīgajām iestādēm saskaņotos finanšu apguves mērķus, to neizpildes gadījumā rosinot korektīvus pasākumus.

Projektu īstenošanas līgumi noslēgti par ~1,7 miljardiem latu jeb 54,7% no Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma, savukārt finansējuma saņēmējiem izmaksāti ~0,6 miljardi latu jeb 18,4% no piešķīruma.

Šobrīd FM ir apzinājusi kavējumus (ceturkšņa ietvaros) ES fondu projektu apguvē un uzskata, ka nav īstenotas atbildīgo iestāžu (nozaru ministriju) prognozes plānotajām atmaksām finansējuma saņēmējiem. Vienīgi Labklājības ministrija šā gada septiņos mēnešos ir apguvusi fondus atbilstoši plānotajam.

Tāpēc FM ir uzdevusi atbildīgajām ministrijām operatīvi nodrošināt finansējuma apguvi un informēt par nepieciešamību pārstrukturēt valsts budžeta līdzekļus vai veikt citus pasākumus situācijas uzlabošanai.

FM gan informē, ka vadoties no iepriekšējo gadu pieredzes, vislielākais atmaksu apjoms finansējuma saņēmējiem ir paredzams tieši gada nogalē.

Tai pat laikā aizvadītajā ceturksnī paveikti arī daudzi būtiski uzdevumi bezdarba mazināšanas un nodarbinātības veicināšanas jomā. Nozīmīgs  atbalsts sniegts sabiedrībai derīgu darbu veikšanā jeb t.s. „simts latu stipendijas programmā”, kurā aptverti  vairāk nekā  ~19  tūkstoši bezdarbnieku visā Latvijā.

Lai nodrošinātu apmācības, pārkvalifikācijas un citus darba tirgus aktivizēšanas pasākumus, turpinājusies vairāku zinātnes un inovāciju atbalsta pasākumu īstenošana, kā arī to aktivitāšu īstenošana, kas vērstas uz tehnoloģiju un izgudrojumu komercializācijas veicināšanu ar mērķi nodrošināt pētniecības un uzņēmējdarbības sektoru sadarbību jaunu, konkurētspējīgu un tirgū pieprasītu produktu un tehnoloģiju izstrādei.

Tāpat Latvija ir iesniegusi Eiropas Komisijā visus noslēguma dokumentus par iepriekšējā 2004.-2006. gada plānošanas perioda ES struktūrfondu programmu, lai saņemtu programmas noslēguma maksājumu – 5% no struktūrfondu piešķīruma, kas Latvijai būs 22 miljoni latu.