FKTK soda AS “Grindeks” par savlaicīgu obligātās informācijas neatklāšanu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēma lēmumu uzlikt AS “Grindeks” soda naudu 4 000 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma (FITL) pārkāpumu, noteiktajā termiņā neatklājot informāciju par akciju sabiedrībai būtisko notikumu – 2012. gadā noslēgto SIA “Liplats 2000” kapitāldaļu pirkuma līgumu par summu 13.1 milj. eiro. FKTK lēmuma pieņemšanas dienā AS „Grindeks” ir novērsusi radušos situāciju un atklājusi obligāti sniedzamo informāciju par būtisku darījumu.

AS “Grindeks” akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū – AS “NASDAQ OMX Riga” Oficiālajā sarakstā, tādējādi tai jāievēro FITL prasības savlaicīgai obligātās informācijas atklāšanai, t.sk. arī par akciju sabiedrībai svarīgu līgumu slēgšanu.

Pirmo reizi daļēja informācija par noslēgto līgumu tika atklāta AS “Grindeks” revidētajā 2013. gada pārskatā (publicēts 2014. gada aprīlī), bet informācija par līgumu pilnā apmērā, kā to pieprasa FITL, tika atklāta tikai 2014. gada maija beigās, tādējādi neievērojot citu finanšu instrumentu tirgus dalībnieku tiesības uz savlaicīgu obligātās informācijas saņemšanu. Tomēr, saņemot tirgus dalībnieka paskaidrojumus, FKTK secināja, ka par iemeslu šādai situācijai bija AS “Grindeks” neprecīza likuma interpretācija par prasībām būtiskas informācijas atklāšanā, nevis apzināta informācijas slēpšana.

Par finanšu instrumentu tirgu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, t.i., FITL 59. panta pirmās daļas prasību nepildīšanu, FKTK ir tiesīga izteikt brīdinājumu vai uzlikt soda naudu līdz 14 200 eiro. Šajā gadījumā, izvērtējot soda samērīgumu, kā arī faktu, ka iepriekš akciju sabiedrības darbībā nav konstatēti finanšu instrumentu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, FKTK par obligātās informācijas atklāšanas kavējumu AS ”Grindeks” piemēroja soda naudu 4 000 eiro apmērā. Minētā summa viena mēneša laikā ir jāiemaksā valsts budžetā.

FKTK informācija par šāda lēmuma pieņemšanu ir jāpublisko, lai informētu sabiedrību un citus finanšu instrumentu tirgus dalībniekus, ka par FITL prasību, kas saistītas ar informācijas savlaicīgu atklāšanas neievērošanu tiek piemērotas likumā paredzētās sankcijas.

Atbilstoši Administratīvā procesa likumam FKTK izdoto administratīvo aktu viena mēneša laikā var apstrīdēt FKTK vai arī pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.