VK informē par iebildēm saistībā ar 2011.gada budžeta izpildi

VK informē par iebildēm saistībā ar 2011.gada budžeta izpildi

Valsts kontrole (VK), pabeidzot finanšu revīziju par Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas 2011.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem, ir sniegusi atzinumu ar iebildēm.

Kā informē VK vecākā referente Egita Diure, VK atzinumā norāda, ka pārskats visos būtiskajos aspektos saskan ar finanšu pārskatiem, no kuriem tas ir atvasināts, tomēr vienlaikus norāda uz neatbilstībām, kas ietekmē gada pārskatu, raksta Apollo.lv.

VK revīzijā neguva pārliecību par krājumu atlikumiem 28,94 miljonu latu apmērā būtisku iekšējās kontroles sistēmas trūkumu dēļ, kā arī nevar izteikt atzinumu par nodokļu un nodevu ieņēmumu pilnīgumu, jo pārskatā tie netiek uzrādīti pēc uzkrājuma principa.

Jau kopš 2006.gada VK ir norādījusi uz neatbilstošu Rīgas pilsētas pašvaldības Dienvidu tilta būvniecības izmaksu uzrādīšanu pārskatā, tās iekļaujot ilgtermiņa parādos piegādātājiem, kas neatbilst darījuma ekonomiskajai būtībai, jo darījums ir klasificējams kā aizņēmums.

Revīzijā pārbaudot pārskata sagatavošanas pareizību un darījumu atbilstību normatīvajiem aktiem, VK vērtēja finanšu vadības procesu valstī kopumā un valsts sektorā nodarbināto darba samaksas sistēmu.

Revīzijas ziņojumā VK uzsver, ka arī pērn īstenotā valsts budžeta politika nav nodrošinājusi, ka valsts budžeta likumā tiek noteikts valsts politikas realizācijai nepieciešamais finansējums atbilstoši katrā budžeta programmā īstenojamo pasākumu vai pakalpojumu kopumam.

Rezultātā, lai gan ievērojami mazākos apmēros, vēl arvien ir pieļauti nodokļu avansa maksājumi (591 tūkstošu latu apmērā), avansa maksājumi aktivitātēs, kuru sākotnējais finansēšanas plāns paredzēja maksājumus tikai nākamajos periodos (9,39 miljonu latu), kā arī avansu maksājumi Eiropas Savienības fondu projektu īstenotājiem, kas nespēj tos izlietot normatīvajā aktā noteiktajos termiņos (no 2011.gadā avansos pārskaitītajiem 94,24 miljoniem latu līdz 2012.gada 4.jūlijam nebija veiktas izmaksas 35,12 miljonu latu apmērā).

VK ziņojumā vērš uzmanību arī uz Finanšu ministrijas (FM) rīcību budžeta sagatavošanas gaitā, norādot, ka tā pretēji Ministru kabineta noteiktajiem bāzes izdevumu palielināšanas nosacījumiem un bez pamatojuma sava resora bāzes izdevumos ir palielinājusi izdevumus atlīdzībai 492 987 latu apmērā, pārdalot līdzekļus no budžeta programmas «Valsts parāda vadība».

Lai veicinātu uz rezultātu vērstu valsts budžeta politikas īstenošanu, VK jau iepriekšējā gadā ir aicinājusi FM pilnveidot normatīvos aktus, nodrošinot skaidru valsts budžeta plānošanas un izpildes procesa sasaisti ar valsts politikas īstenošanu. FM ir apņēmusies ieteikumu ieviest līdz šī gada beigām.

Vērtējot ar valsts pārvaldē nodarbināto darba samaksu saistītos jautājumus, VK ir secinājusi, ka pretēji likumā noteiktajam valsts un pašvaldību institūcijās darbinieku atlīdzības noteikšanā netiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi, jo, pastāvot atšķirīgām budžeta iespējām, nodarbinātajiem ar līdzīgām amatu funkcijām tiek noteikta atšķirīga darba samaksa.

VK uzsver, ka, lai atlīdzības sistēma būtu efektīva, tai jānodrošina darbinieku motivācija sasniegt iestādes mērķus un jābūt cieši saistītai ar iestādes uzdevumu plānošanu un darbinieku darba izpildes novērtēšanu.

VK ir sniegusi ieteikumu FM kā vadošai institūcijai valsts sektora darba samaksas politikas veidošanā apzināt valsts iestādēm 2012.gadā apstiprinātos izdevumus atalgojumam un atbilstoši katrā iestādē noteiktajai darba samaksas politikai izvērtēt iestāžu finansiālās iespējas līdzvērtīgi piemērot normatīvajos aktos noteiktās piemaksas darbinieku motivācijai.