VK atklāj kliedzošu «uzdzīvi» kādā pašvaldībā

Ķekavas pašvaldībā nav izpratnes par to, kādai jābūt iekšējās kontroles videi, secinājusi Valsts kontrole (VK).

VK pārstāve Ilva Liepiņa-Milzarāja informē – pat ja pašai pašvaldībai būtu interese pārbaudīt savu izdevumu atbilstību un pamatotību, attiecīgu atskaišu un dokumentu trūkums to liegtu izdarīt, secinājuši VK revidenti, pārbaudot, vai laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Ķekavas novada pašvaldības rīcība ar finanšu līdzekļiem un mantu ir bijusi likumīga un lietderīga, raksta Apollo.lv.

Pašvaldība nav nodrošinājusi labas pārvaldības principiem atbilstīgu pašas izveidoto institūciju – aģentūru un kapitālsabiedrību – pārvaldību. Ar tām nav noslēgti līgumi, kuros būtu noteikti veicamie uzdevumi un izpildes novērtēšanas kritēriji. Cenām, par kādām pašvaldība iegādājas pakalpojumus no šīm kapitālsabiedrībām, nav ekonomiska pamatojuma.

Pretēji aizliegumam slēgt līgumus par pakalpojumiem jautājumos, kuru risināšana ietilpst attiecīgās institūcijas amatpersonas vai darbinieka pienākumos, ir noslēgti līgumi ar juridisko ārpakalpojumu sniedzējiem par 40 061 latu. Par šo pārkāpumu VK ir informējusi Ģenerālprokuratūru.

Pašvaldība dāsni apmaksājusi komandējumu izdevumus – 111 149 latu apmērā. Rīkojumos un atskaitēs gan nav atrodams, kādu mērķu sasniegšanai un kādu uzdevumu īstenošanai amatpersonas un darbinieki devušies komandējumos.

Piemēram, dalībai sporta festivālā uz Niluferu, Turcijā ir nosūtīta Pašvaldības Sabiedrisko attiecību un konsultatīvās atbalsta daļas vadītāja, Pašvaldības policijas priekšnieks un divi pašvaldības domes deputāti. Atskaitē ar vieglu roku norādīts, ka notikusi tikšanās ar Niluferas pašvaldības un struktūrvienību vadītājiem un pārrunāti sadarbības jautājumi, taču nav ne vārda par to, kādi jautājumi ir pārrunāti un kā tas izmantojams pašvaldības darbā.

Kontroles trūkums spilgti izpaudies arī pašvaldības transportlīdzekļu izmantošanas uzraudzībā. Ceļazīmēs nav norādīti braucienu mērķi, darbiniekiem bez pamatojuma ļauts izmantot transportu braucieniem uz dzīvesvietām, degvielas patēriņa limiti nav noteikti vai nav noteikti pamatoti. Tādējādi nav nodrošināta kontrole pār izdevumiem 680 636 latu apmērā.

Revidenti nav pārliecināti arī par reprezentācijas izdevumu un ēdināšanas pakalpojumu izmaksu likumību un lietderību. Izdevumiem par 58 244 latu nav atbilstīgu dokumentu, kas apliecinātu šo izdevumu saistību ar pārvaldes uzdevumu īstenošanu. Izlases veidā pārbaudot izdevumus Centrālajā administrācijā un sešās pašvaldības iestādēs, konstatēts, ka 2 gadu laikā apēsti pārtikas produkti par gandrīz 27 tūkstošiem latu, pirkti ziedi par gandrīz 10 tūkstošiem latu, iegādāti reprezentācijas materiāli par aptuveni 2,5 tūkstošiem latu, kā arī saņemti ēdināšanas pakalpojumi par aptuveni 15 tūkstošiem latu.

87 369 latu Ķekavas pašvaldība ir izlietojusi novada nevalstisko organizāciju atbalstam. Šo lēmumu pieņemšana nav bijusi caurskatāma un pamatota, tādēļ nav pārliecības, ka novirzītie līdzekļi tiešām kalpojuši visas sabiedrības, nevis atsevišķu personu interesēs, piemēram, biedrībai «Ūdenssporta klubs Kambīze» piešķirts līdzfinansējums 1500 latu, par ko nopirkts laivas motors.

Revidenti ir konstatējuši, ka kopumā 51 681 latu no budžeta līdzekļiem ir izlietoti nelikumīgi un pastāv risks, ka vēl 1 033 602 latu izlietoti nelietderīgi. Revīzijā konstatēto nepilnību novēršanai Valsts kontrole Ķekavas novada pašvaldībai ir sniegusi 13 ieteikumus.