VID aicina novērst nelikumības zobārstniecības nozarē

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina zobārstniecības nozarē strādājošos izmantot VID sniegto iespēju un vēl šī gada novembra laikā pašiem novērst savā saimnieciskajā darbībā konstatētos pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās algas pilnā apmērā. Pretējā gadījumā VID uzsāks vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus attiecībā uz tiem zobārstniecības nozarē strādājošajiem, kuriem ir konstatēti nodokļu nenomaksas riski.

Šī gada oktobrī VID ir izsūtījis informatīvas vēstules 1210 nodokļu maksātājiem – fiziskajām un juridiskajām personām, kas reāli darbojas zobārstniecības nozarē – ar aicinājumu novērst nepilnības nodokļu aprēķinu jomā un aktīvi iesaistīties cīņā pret negodīgu konkurenci un tirgus kropļošanu, informējot VID par zināmajiem negodprātīgas saimnieciskās darbības gadījumiem un metodēm.

VID arī atgādina, ka nodokļu maksātajiem ir iespēja izmantot savas likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktās tiesības un precizēt datus arī jau iesniegtajās deklarācijās par iepriekšējiem taksācijas periodiem.

Gadījumā, ja tomēr šajā nozarē strādājošo nodokļu maksātāju par oktobri un novembri iesniegtās deklarācijas un pārskati neliecinās par nodokļu saistību izpildes līmeņa uzlabošanos, faktisko saimnieciskās darbības ieņēmumu uzrādīšanu pilnos apjomos un „aplokšņu” algu samazināšanos, VID uzsāks vērienīgu preventīvo un represīvo pasākumu kopumu zobārstniecības nozares nodokļu maksātājiem.

VID atgādina, ka nodokļu maksātājam, pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, grāmatvedība jākārto tā, lai grāmatvedības jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli bilances datumā, tā darbības rezultātiem, naudas plūsmu noteiktā laikposmā, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.

Ņemot vērā minēto, VID kontroles pasākumu laikā pārbaudīs, vai zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji nodrošina minēto pakalpojumu sniegšanai saņemto un izlietoto izejmateriālu uzskaiti, vai iegādātajiem izejmateriāliem ir attaisnojuma dokumenti, un vai norādītie ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas atbilst grāmatvedības uzskaitē norādīto izlietoto izejmateriālu daudzumam, ņemot vērā katra sniegtā pakalpojuma veidu, izcenojumu un tā sniegšanai nepieciešamo izejmateriālu daudzumu.

Atgādinām, ka zobārstniecība ir noteikta kā nākamā prioritārā nozare ēnu ekonomikas apkarošanā, jo tajā strādājošajiem nodokļu maksātājiem tiek konstatēti riski, kas norāda ne tikai uz algu izmaksu „aploksnēs”, bet arī uz faktisko ieņēmumu neuzrādīšanu pilnā apmērā, tādējādi izvairoties no nodokļu nomaksas.

VID rīcībā esošā informācija liecina, ka Latvijā reģistrēti 954 zobārstniecības prakses pakalpojumu sniedzēji, no tām 539 (56,5 %) ir juridiskas personas un 410 (43,5 %) fiziskas personas – saimnieciskās darbības veicēji. Savukārt darba devēji ir 458 nozares nodokļu maksātāji, no tiem 81 fiziskā persona un 377 juridiskās personas (tai skaitā individuālie komersanti).

Dati liecina, ka 2014.gada jūlijā zobārstniecības nozarē nodarbināto vidējie mēneša ienākumi ir 580,16 EUR, kas ir 75,7 % apmērā no vidējās darba samaksas valstī (766 EUR). Saskaņā ar normatīvajiem aktiem minimālā stundas tarifa likme normāla darba laika ietvaros nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto stundas tarifa likmi, kas 2014.gadā ir 1,933 EUR. Šis rādītājs uzskatāmi norāda uz iespējamiem normatīvo aktu prasību pārkāpumiem un attiecīgi arī uz nepilnu nodokļu nomaksu no darba ņēmēju darba ienākumiem.