VK atklājumi varētu pamatīgi šokēt «Rīgas satiksmes» pasažierus

SIA «Rīgas satiksme» (RS) veiktās sabiedriskā transporta pasažieru skaita prognozes ir apšaubāmas, pasažieru uzskaite ir nepilnīga, uz sabiedriskā transporta izdevumiem attiecināti arī tēriņi, kam nav saistības ar šo jomu un kas ir nelietderīgi, pat izšķērdīgi. Visu šo apstākļu kopums norāda uz to, ka RS noteiktais tarifs 1,20 eiro ir nepamatoti paaugstināts – tāds ir galvenais Valsts kontroles (VK) pirmās operatīvās revīzijas secinājums.

Kā informē VK pārstāve Ilva Liepiņa-Milzarāja, šīs likumības revīzijas mērķis bija noskaidrot, vai tarifs 1,20 eiro ir aprēķināts atbilstīgi Ministru kabineta (MK) noteikumiem, kā arī izlases veidā pārbaudīt, vai tarifā iekļautās izmaksas ir ekonomiskas un lietderīgas, raksta Apollo.lv.

Atbilstīgi MK noteikumiem tarifu nosaka, pasažieru pārvadāšanas izmaksas dalot ar prognozējamo pasažieru skaitu. Normatīvie akti nenosaka metodiku, kā ir jāveic pasažieru skaita prognozēšana, bet atbilstoši formulai – jo mazāks ir prognozētais pasažieru skaits, jo lielāks ir tarifs.

RS tarifu ir aprēķinājusi atbilstīgi noteiktajai formulai, bet pasažieru pārvadāšanas izmaksās iekļāvusi nepamatotas vai nelietderīgas izmaksas, savukārt pasažieru skaita prognozē izmantojusi iespēju variēt ar datiem. Prognozējot pasažieru skaitu, RS ir pieņēmusi, ka visi ārpus Rīgas deklarētie, bet Rīgā strādājošie iedzīvotāji izmanto Rīgas sabiedrisko transportu un ka 2014.gadā, paaugstinoties braukšanas maksai, šo pasažieru skaits samazināsies par aptuveni 12,3 miljoniem. Tieši šis pieņēmums ir palielinājis tarifu.

Aprēķinos RS nav ņēmusi vērā vēl citus faktorus, kas ietekmē pasažieru skaitu, piemēram, ka Rīgā deklarētajiem braukšanas maksa samazināsies un ka šādu pasažieru skaits varētu pieaugt, tādējādi tarifu samazinot. Tāpat RS nav izmantojusi ne statistiskās, ne pētnieciskās metodes, lai noteiktu pārvadāto pasažieru skaitu tā dēvētajās neuzskaitītajās kategorijās – pirmskolas vecuma bērni, policisti, visi pasažieri svētku dienās, piemēram, 18.novembrī, Rīgas svētku laikā, Jaungada svinību laikā.

Izlases veidā pārbaudot tarifā iekļautās kopējās izmaksas, revidenti ir konstatējuši, ka vismaz 11 668 226 latu izlietojums raksturojams kā nelietderīgs vai to izlietojuma pamatotība nav izsekojama. Pasažieri maksā arī par RS darbiniekiem personīgā lietošanā nodoto 67 transportlīdzekļu (to iegādes cena dažos gadījumos pat vairāk nekā divas reizes pārsniedz ministriem noteikto maksimālo auto iegādes cenu) līzingu 133 641 latu apmērā, apdrošināšanu, apkopi utt.

Revidenti pieļauj, ka RS ir maksājusi par darbinieku privātajām vajadzībām izlietoto degvielu, izmaksas iekļaujot sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumos, jo iesniegtās atskaites par automašīnu izmantošanu ir nepilnīgas un nav iespējams gūt pārliecību, ka braucieni bijuši saistīti ar darba pienākumu veikšanu.

11 310 735 latu RS ir iztērējusi par dīzeļdegvielas piegādi sabiedriskā transporta vajadzībām. Revidenti norāda, ka, iespējams, lai izvairītos no iepirkuma procedūru organizēšanas, RS degvielas iegādi sākotnēji organizējusi caur sev piederošu kapitālsabiedrību, neveicot atklātu iepirkuma procedūru, kā rezultātā finanšu līdzekļi varētu būt izlietoti neefektīvi.

Revidenti norāda uz nelietderīgu 34 020 latu izlietošanu, jo RS slēgusi ārpakalpojumu līgumus par tādu uzdevumu izpildi, kas būtu jāveic pašiem RS darbiniekiem. Turklāt revidenti neguva pārliecību, ka uzņēmuma līgumos noteiktie darbi patiešām ir paveikti, jo dokumentos nav informācijas ne par darbu apjomu, ne izpildes rezultātiem.

Tarifa paaugstināšanu sekmējušas arī uz sabiedriskā transporta pakalpojumu izmaksām pilnībā attiecinātās izmaksas, kas attiecas arī uz citiem RS saimnieciskās darbības veidiem, piemēram, Klientu apkalpošanas centru izdevumi par sniegtajiem pakalpojumiem – «Rīdzinieka kartes» maksājumu funkciju aktivizēšanu un papildināšanu -, lai «Rīdzinieka kartes» īpašnieki varētu norēķināties par RS autostāvvietām.

Revīzijā konstatēti arī tādi 2013.gadā RS veiktie darījumi 923 903 latu apmērā, kuri nav saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumiem, bet Valsts kontroles ieskatā ir bijuši nelikumīgi vai nelietderīgi. RS veikusi nelikumīgus maksājumus 75 000 latu apmērā basketbola klubam «TTT – Rīga», lai gan iepriekšējo pārskata gadu (2012.gady )ir noslēgusi ar zaudējumiem.

Savukārt 840 272 latu RS ir pārskaitījusi Arodbiedrību koordinācijas centram darbinieku sociālās nodrošinātības atbalstam, taču vismaz 15% no piešķirtajiem līdzekļiem šī biedrība ir izlietojusi citām vajadzībām – darba samaksai administrācijai, iemaksām privātajā pensiju fondā, administratīvajiem un autotransporta izdevumiem.

Revīzijas rezultātā RS sniegti 14 ieteikumi. VK arī norāda: ne RS, ne revidenti precīzu un ticamu tarifa apmēru nevarēs noteikt līdz brīdim, kamēr kompetenti pārvadājumu jomas speciālisti nebūs noteikuši detalizētu tarifa aprēķina metodiku, konkrēti nosakot principus, pēc kādiem prognozēt pasažieru skaitu.

Savukārt RS preses pārstāvis Viktors Zaķis vēstī, ka VK veiktajā revīzijā nav konstatējusi pārkāpumus, un arī pēc atkārtota aprēķina viena brauciena pašizmaksa ir 1,2 eiro.

RS valdes priekšsēdētājs Leons Bemhens norāda: «Lai gan «Rīgas satiksmei» ir atšķirīgs viedoklis par dažiem Valsts kontroles sniegtajiem atzinumiem, tajā skaitā bērnu, policistu un citu pasažieru grupu uzskaiti, kopumā vēlamies pateikt paldies Valsts kontrolei par sniegtajiem priekšlikumiem. Vēlos uzsvērt, ka «Rīgas satiksme» veica atkārtotu aprēķinu par viena brauciena pašizmaksu, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikums. Taču arī pēc šiem aprēķiniem viena brauciena pašizmaksa ir 1,2 eiro»

Zaķis norāda – RS nepiekrīt VK paustajam viedoklim, ka no 1.janvāra noteiktais tarifs ir paaugstināts. VK savā atzinumā ir norādījusi, ka, veicot viena brauciena pašizmaksas aprēķinus, netiek ņemtas vērā visas pasažieru kategorijas, kas pārvietojas sabiedriskajā transportā. Pēc VK ieskatiem būtu jāuzskaita bērni līdz septiņu gadu vecumam, policijas darbinieki, ja viņi veic dienesta pienākumus un ir formas tērpā, kā arī pasažieri, kuri pārvietojas sabiedriskajā transportā svētku dienās, kad transports ir bez maksas.

Zaķis skaidro: «Ja minēto pasažieru uzskaite tiktu ieviesta, mammām ar bērna ratiņiem, iekāpjot sabiedriskajā transportā, būtu jādodas pie transporta līdzekļa vadītāja, jāuzrāda bērna personu apliecinošs dokuments un jāsaņem bezmaksas biļete vai arī iepriekš jāizgatavo e-talons tikko dzimušam mazulim. Kas attiecas uz policistu pārvietošanos sabiedriskajā transportā, RS uzskata, ka policijas darbinieku klātbūtne palielina pasažieru drošību un samazina vandalisma gadījumu skaitu, kas tieši samazina sabiedriskā transporta ekspluatācijas izmaksas. Turklāt minēto pasažieru grupu skaits ir salīdzinoši neliels, kas neietekmē viena brauciena pašizmaksu. Savukārt par pasažieru pārvietošanos svētku dienās RS saņem kompensāciju no Rīgas domes.»

Uz VK veiktās revīzijas mērķi neattiecas paustais secinājums, ka RS ir veikusi nelietderīgus maksājumus 75 000 latu apmērā «Basketbola klubam «TTT-Rīga»», jo šis maksājums netiek iekļauts viena brauciena pašizmaksas aprēķinā, skaidro uzņēmumā.