SIA Baložu komunālā saimniecība izšķiež iedzīvotāju naudu

SIA „Baložu komunālā saimniecība” (BKS), sākot un tad pārtraucot siltumapgādes uzlabošanas projektus, ir nelietderīgi izlietojusi 500 tūkst. EUR, turklāt vēl četrus gadus tai būs jāatmaksā aizņēmums – katru gadu 100 tūkst. EUR. Tāpat dažiem darbiniekiem dāsni maksāti atlaišanas pabalsti, prēmijas un piemaksas par nepadarītiem darbiem, konstatējusi Valsts kontrole (VK), veicot revīziju par BKS darbības atbilstību plānotajiem mērķiem un normatīvo aktu prasībām.

Jau pavasarī pēc veiktās revīzijas Ķekavas novadā VK norādīja, ka pašvaldība neuzrauga savas kapitālsabiedrības. Tas pats atklāts arī Baložos. Pašvaldībai nekontrolējot ne BKS ikdienas procesus, ne aktīvus, ne saistības, ir pieļauta nesankcionēta vai nepārdomāta rīcība ar sabiedrības mantu. BKS procesus nereglamentē tikpat kā neviens iekšējais normatīvais akts.

Pretēji likumā noteiktajam BKS nav izstrādājusi un saskaņojusi ar Ķekavas novada pašvaldību sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikumus, tai skaitā atlīdzības ierobežojumus. Tas ļāvis valdes loceklim, kas BKS strādāja līdz 2013.gada jūnijam, vienpersoniski pieņemt īpaši labvēlīgus lēmumus dažiem darbiniekiem, piemēram, iekļaujot viņu darba līgumos nosacījumus par atlaišanas pabalstiem 6 mēnešalgu apmērā. Tādējādi, izbeidzot darba attiecības ar trim darbiniekiem, atlaišanas pabalstos izmaksāti 19 tūkst. EUR. Šis pats valdes loceklis divu darbinieku līgumos bija iekļāvis arī vienreizējas piemaksas par pienākumu pildīšanu ES struktūrfondu projektu ietvaros kopumā par 18,5 tūkst. EUR. Revidenti gan nav guvuši pierādījumus, ka šīs piemaksas būtu pamatotas ar izvērtētiem darba rezultātiem.

Diviem valdes locekļiem, beidzot pildīt amata pienākumus, neraugoties uz normatīvo aktu ierobežojumiem, ir izmaksāti bonusi – vienam prēmija 1,7 tūkst. EUR apmērā, lai gan BKS tobrīd bija nodokļu parādi, savukārt otram, kurš amatā bija mazāk par 2 mēnešiem un kuru atbrīvoja par uzticības zaudēšanu, izmaksāts atlaišanas pabalsts 2 mēnešalgu jeb vairāk nekā 3 tūkst. EUR apmērā.

Nav sakārtota arī BKS grāmatvedība un darījumu uzskaite, piemēram, nav uzskaitīti visi saimnieciskie darījumi, pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts nepareizi, debitoru atlikumi nav atbilstošā apmērā utt.

BKS nesaimniecisko rīcību ar finanšu līdzekļiem spilgti ilustrē sabiedrības uzsāktie vairāk nekā 8 milj. EUR vērtie projekti par šķeldas katlumājas izbūvi un siltumtīklu modernizēšanu. BKS kapitāldaļu turētāja – Ķekavas novada pašvaldība – 2013.gada sākumā tos atbalstīja, BKS aizņēmās 500 tūkst. EUR un noslēdza līgumus ar būvniekiem. Tomēr jau pēc gada Ķekavas novada dome, atkārtoti vērtējot šos projektus, konstatēja neatbilstības gan projektā, gan jau veiktajos iepirkumos un nolēma projektus vairs neatbalstīt. BKS nācās lauzt līgumus gan ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), gan ar būvniekiem. Projekti ir pārtraukti, bet vairāk nekā 500 tūkst. EUR ir izlietoti nelietderīgi. Turklāt BKS vēl četrus gadus būs jāatmaksā aizņēmums – katru gadu 100 tūkst. EUR.

Arī īstenojot divu dzīvojamo ēku atjaunošanas un siltināšanas projektus, BKS kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā pārstāve nav rīkojusies godprātīgi, jo par neatbilstoši veiktajiem iepirkumiem LIAA samazināja atbalsta finansējumu par 25%. Rezultātā dzīvokļu īpašniekiem būs jāatmaksā kredīts par 38 tūkst. EUR lielākā apmērā, nekā iepriekš plānots.

Pārbaude veikta par laika posmu no 01.01.2013. līdz 31.07.2014., un tās rezultātā VK sniegusi 12 ieteikumus. Par konstatētajiem pārkāpumiem – valdes locekļiem izmaksātajiem bonusiem Valsts kontrole ir informējusi Ģenerālprokuratūru.