Pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai nepieciešami 30 miljoni eiro

Šobrīd turpinās pedagogu atalgojuma jaunā modeļa intensīva aprobācija un pilnveide, un pašreizējie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aprēķini liecina, ka modeļa ieviešanai papildu nepieciešami vismaz 30 miljoni eiro gadā. Šie aprēķini apstiprina jau 2014.augustā izstrādātā modeļa veiktos aprēķinus un prognozi par papildu nepieciešamo finansējumu, vēsta ministrija.

Šāds papildu finansējums ļautu nodrošināt 1000 eiro pirms nodokļu nomaksas atalgojumu mēnesī par 36 stundu darba nedēļu tiem pedagogiem, kas strādā skolās, kurās vidējais bērnu skaits klasē nav mazāks par 25 skolēniem. Atkarībā no skolas vidējā skolēnu skaita klasē skolotāju atalgojums samazinās, taču starpība starp augstāko un zemāko atalgojumu plānota ne vairāk kā 20% apmērā.

Par pašreizējo modeli “nauda seko skolēnam” kritiku pauduši gan OECD pētnieki un Valsts kontrole, gan pedagogi, gan arodbiedrības un citi sociālie partneri. Visbiežāk minētās nepilnības: pedagogi par līdzīgu darba apjomu saņem ļoti atšķirīgu atalgojumu, veids, kā tiek aprēķināta valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam ir sarežģīts un necaurskatāms, piešķirtais finansējums pašvaldībās tiek pārdalīts pēc neskaidriem kritērijiem.

Lai novērstu šos trūkumus, IZM sadarbībā ar sociālajiem partneriem, pašvaldībām un aprobācijā iesaistītajām skolām izstrādā atalgojuma jauno modeli. Pedagogu atalgojuma jauna modeļa izstrāde ir viens no pašreizējās valdības rīcības plāna uzdevumiem, kura izpilde ļaus iegūt papildu finansējumu pedagogu algu palielināšanai. Šobrīd šim mērķim ir rezervēti 3 miljoni eiro 2015.gada pēdējiem četriem mēnešiem.

No pagājušā gada oktobra līdz decembrim notika jaunā modeļa aprobācijas pirmais posms dažādu izglītības pakāpju un skolēnu skaita ziņā atšķirīgās skolās, kurā tika iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms šā gada janvārī tika sākts visās vispārējās izglītības iestādēs, modelējot skolas mācību plānu atbilstoši ministrijas aprēķinātajām skolotāju amata vienībām. Vienlaikus atbilstoši veiktajai pedagogu darba pienākumu uzskaitei un amatu apraksta paraugiem, veidoja amatu aprakstus saviem skolotājiem. Šajā procesā bija iesaistītas 692 vispārējo izglītības iestāžu administrācijas. No šīm skolām iegūtie dati tika analizēti un Izglītības un zinātnes ministrija veica izmaiņas skolotāju amata vienību aprēķinā, kā rezultātā ir palielināts skolām aprēķinātais skolotāju amata vienību skaits.

Atalgojuma jaunajā modelī IZM aprēķina katrai skolai skolotāju amata vienību skaitu un valsts mērķdotāciju, atkarībā no skolēnu skaita skolā aprēķina skolas direktora vietnieku un bibliotekāru amata vienību skaitu un valsts mērķdotāciju, kā arī skolas direktora amata algas apmēru. Pašvaldības, neveicot finansējuma pārdali, novadīs to līdz skolām. Savukārt pašvaldības saņems mērķdotāciju atbalsta personālam, ko pārdalīs atbilstoši skolēnu vajadzībām pašvaldībā, ilgstoši slimojošo skolēnu apmācībai, mācību stundu aizvietošanas darbu apmaksai. Jaunajā modelī tiks saglabāta samaksa par iegūto pedagogu darba kvalitātes pakāpi.

Modelis paredz, ka tiks apmaksāti pedagogu pienākumi, kas saistīti ar mācību procesa īstenošanu. Skolotāji, kas strādā ar aptuveni vienādu skolēnu skaitu un slodzi, saņems līdzīgu atalgojumu.