Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būs pieejams jauns atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, inovācijām un eksportam

Ministru kabineta š.g. 13. jūlija sēdē apstiprināta jauna ES struktūrfondu 2021-2027.gada plānošanas perioda atbalsta programma Latvijas maziem un vidējiem uzņēmumiem inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai, kuru ieviesīs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Atbalsta programmas kopējais finansējums ir 73,38 miljoni eiro.

Atbalsta programmas mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību biznesa idejas īstenošanai un uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, veicinot aktivitātes, kas vērstas uz inovatīvo komersantu īpatsvara paaugstināšanu ekonomikā un sekmē uzņēmējdarbību, kas vērsta uz augstu pievienoto vērtību radīšanu vidēji augsto un augsto tehnoloģiju jomā un radošo industriju jomā, un veicina eksporta pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos, tādējādi sniedzot ieguldījumu Nacionālās industriālās politikas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Jaunās atbalsta programmas ietvaros LIAA īstenos trīs aktivitātes, pārņemot un turpinot labāko praksi no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020. gada plānošanas perioda attiecīgām programmām.

Inovāciju motivācijas aktivitātes atbalsta mērķis būs veicināt jaunu tehnoloģiski intensīvu uzņēmumu rašanos, motivējot tos radīt un attīstīt produktus, tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību. Aktivitātes kopējais finansējums – 4,82 milj. eiro. Aktivitātes ietvaros LIAA organizēs inovācijas un uzņēmējdarbības veicināšanas, jaunu partnerību un sadarbības projektu uzsākšanai veicinošus pasākumus, kā arī īstenos apmācību programmas, kas vērstas uz uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību.

Biznesa inkubācijas atbalsta mērķis būs nodrošināt jaunradītu tehnoloģiski intensīvu un radošo industriju uzņēmumu inkubāciju, akcentējot pētniecības un attīstības komponenti. Aktivitātes kopējais finansējums – 37,96 milj. eiro. Aktivitātes ietvaros komersanti varēs saņemt atbalstu granta veidā uzņēmējdarbības uzsākšanai, t.sk. pakalpojumiem uzņēmējdarbības attīstībai, telpu nomai, prototipēšanas un tehnoloģiju izstrādei, ražošanas aprīkojuma un iekārtu iegādei, izejmateriālu un izejvielu iegādei, valstī noteiktās vienas minimālās mēnešalgas un saistīto nodokļu un nodevu izmaksām vienam darbiniekam vienu reizi 12 mēnešu periodam. Tāpat aktivitātes ietvaros LIAA sniegs komersantiem pirmsinkubācijas atbalstu, organizēs uzņēmējdarbības un eksporta veicināšanas pasākumus, sadarbības veicināšanas pasākumus ar organizācijām. Kopumā visā Latvijas teritorijā plānotas LIAA pārstāvniecības jeb biznesa inkubatori, tajā skaitā radošo industriju un tehnoloģiju biznesa inkubators.

Savukārt, Eksporta atbalsta nodrošināšanas mērķis būs nodrošināt uz inovācijām un zināšanām balstītu eksportspējīgu produktu un pakalpojumu radīšanu, un nodrošināt piekļuvi ārvalstu tirgiem. Aktivitātes kopējais finansējums – 28,94 milj. eiro. Aktivitātes ietvaros komersanti varēs saņemt grantu dalībai starptautiskos pasākumos, platformās; publicitātes, reklāmas mārketinga materiālu izstrādei; tirgus pētījumu mērķa tirgos izstrādei un iegādei; ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai; dalībai starptautisko nozaru asociācijās; ārvalstu atbilstošās nozares eksperta piesaistei eksporta tirgos; preču zīmes un dizainparauga izstrādei un reģistrēšanai; dalībai finansējuma saņēmēja organizētajās starptautiskajās tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs klātienē un tiešsaistē; kā arī starptautisku sporta pasākumu un izstāžu organizēšanai. Papildus LIAA nodrošinās Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību konsultācijas, uzņēmējdarbības un eksporta veicināšanas pasākumus klātienē un tiešsaistē; dalību finansējuma saņēmēja nacionālajos stendos; produktu vai pakalpojumu pielāgošanu ārvalstu tirgiem; eksporta konsultācijas biznesa kontaktu dibināšanai ārvalstīs.

Atbalsta programma uzlabos produktivitātes līmeni, īpaši apstrādes rūpniecībā; paaugstinās inovāciju sniegumu; stimulēs zemo iniciatīvu saimnieciskās darbības uzsākšanu, pamata prasmju trūkumu saimnieciskās darbības uzsākšanu un izdzīvošanas līmeni pirmajos darbības gados; attīstīs eksporta iemaņas MVU, kas ļaus pilnvērtīgi izmantot ārējo tirgu sniegtās iespējas; stimulēs starpnozaru sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī, kas vērsta uz radošuma un inovāciju komercializāciju, attīstot jaunu pakalpojumu un produktu izstrādi un palielinot to pievienoto vērtību.

Plānots, ka atbalsta programmas ietvaros kopumā tiks atbalstīti 1500 uzņēmumi, kas attīsta savus biznesa projektus, no kuriem vismaz 300 būs jaunu ideju autori, atbalstīto uzņēmumu apgrozījuma apjoms pieaugs par 12%, eksporta apjoms ik gadu palielināsies par 20% jeb 0,6 mljrd. EUR (laika posmā no 2024. līdz 2029.gadam). Tāpat atbalstīt plānots 700 eksportējošus uzņēmumus, izveidojot 1000 jaunas darba vietas.