Liedz ģimnāzijām šogad rīkot iestājpārbaudījumus

Saeima izslēgusi no darba kārtības Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātos grozījumus Vispārējās izglītības likuma 2018. gada redakcijā, kas ļautu ģimnāzijām arī šogad turpināt iestājpārbaudījumu rīkošanu.

IZM izsaka neizpratni par Nacionālās apvienības deputātu ierosinājumu, kura rezultātā šodien no Saeimas 30.marta sēdes darba kārtības izslēgts izskatīšanai paredzētais jautājums par grozījumiem Vispārējās izglītības likumā.

Izslēdzot no dienas kārtības likumprojekta izskatīšanu, deputāti ir atstājuši spēkā 2018.gadā pieņemto Vispārējās izglītības likuma 41. panta 3.punkta redakciju, kas nosaka:

“Valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmā, ar dibinātāja atļauju ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam un noteikt uzņemšanas kritērijus. Mācību priekšmetos, kuros izglītojamie kārto centralizētos eksāmenus, vispārējās vidējās izglītības iestādes nav tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus.”

IZM sagatavotajos Vispārējās izglītības likuma labojumos, ko šodien svītroja no darba kārtības, bija paredzēts, ka 41.panta 3.punkta pēdējā teikumā noteiktā norma stājas spēkā tikai no 2023. gada 1. septembra. Vienlaikus Saeimas deputātiem būtu bijusi iespēja debatēt par šo pantu un tā attiecināšanu uz ģimnāzijām, nepieciešamības gadījumā precizējot redakciju.

Svītrojot minētā likumprojekta izskatīšanu no Saeimas darba kārtības ir panākts rezultāts, kas ir tieši pretējs IZM ierosinājumam – novērst ierobežojumus 2018.gada likuma redakcijā, kas (saistībā ar centralizēto eksāmenu ieviešanu 9. klasēm) apgrūtina iestājeksāmenu rīkošanu ģimnāzijām šogad un diskutēt par šī jautājuma likumiskiem risinājumiem nākotnē.