KP un PTAC norāda uz virkni neskaidrībām elektronerģijas tirgus atvēršanā

Elektroenerģijas tirgus atvēršana kopumā vērtējama pozitīvi, tomēr tirgus veiksmīgai tālākai attīstībai ir nepieciešams, lai patērētāji pēc iespējas aktīvi izmanto savas tiesības izvēlēties labāko piedāvājumu, tādējādi veicinot konkurenci. Savukārt, lai piedāvājumu klāsts būtu plašāks un izdevīgāks, valstij jāuztur vide, kurā uzņēmumi spēs darboties vienlīdzīgas un godīgas konkurences apstākļos, izvērtējot jauno elektroenerģijas tirgus situāciju, norāda Konkurences padome (KP).

Analizējot konkurences nosacījumus tirgū, KP nekonstatēja ierobežojumus jaunu tirgus dalībnieku ienākšanai tirgū, tomēr pastāv būtiski riski, kas var mazināt uzņēmēju vēlmi sākt tirgot elektroenerģiju. Šobrīd galvenos riskus vienlīdzīgai konkurencei rada AS „Sadales tīkls” atrašanās dominējošā stāvoklī, kā arī pārmērīgā sasaiste ar AS „Latvenergo”.

Tā visiem elektrības tirgotājiem ir jāslēdz līgumi ar AS „Sadales tīkls”, tomēr nav mehānisma, kas aizsargātu tirgotāju intereses un AS „Sadales tīkls” var tiem uzspiest sev izdevīgus nosacījumus.

AS „Sadales tīkls” arī uzticēts uzturēt datu bāzi ar tirgotājiem nepieciešamo informāciju par klientiem, patēriņu, tirgotāju maiņu un citiem rādītājiem. Tomēr faktiski darbu ar šo datu bāzi nodrošina AS „Latvenergo”, tādējādi garantējot sev pieeju visu konkurentu klientu datiem un ierobežojot brīvu konkurenci. Tāpat AS „Latvenergo”, darbojoties tirgū, var izmantot priekšrocības, ko tam sniedz vēsturiskā atpazīstamība. Tā, lai arī elektroenerģijas tirgošanai ir izveidots atsevišķs Latvenergo meitas uzņēmums SIA „Elektrum Latvija”, formāli novēršot šķērssubsidēšanas riskus, piedāvājumus patērētājiem tomēr sagatavoja un izteica AS „Latvenergo”, tādējādi izmantojot klientu uzticību atpazīstamajam zīmolam, norāda padomē.

Citu valstu pieredze pēc tirgus liberalizācijas ļauj prognozēt lēnu, bet stabilu konkurences pieaugumu patērētāju interesēs. Tā kā cenas komponente, kuras ietvaros tirgotāji var konkurēt, ir neliela, uzņēmumi var cīnīties par patērētāju izvēli arī ar citiem līdzekļiem – izdevīgākiem līguma nosacījumiem, kvalitatīvu apkalpošanu. Būtiska ir arī patērētāju maksimāla informētība un pēc iespējas vienkārša tirgotāja maiņas procedūra. Tieši patērētāju mobilitāte var izdarīt vislielāko konkurences spiedienu uz elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, uzsver padomē.

PTAC ir izvērtējis visu elektroenerģijas tirgotāju piedāvājumus un līgumu projektus, kuri piedāvā elektroenerģiju mājsaimniecībām – a/s “Latvenergo (Elektrum)”, SIA “Baltcom TV”, SIA”WIN Baltic”, SIA “220 Enerģija”. Visos līgumu projektos tika konstatētas neatbilstības dažādiem elektroenerģijas tirgu un patērētāju tiesību aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Vēl aizvien pašlaik norit aktīvas pārrunas, gan rakstveidā, gan mutiski ar elektroenerģijas tirgotājiem, lai tiktu koriģētas PTAC konstatētās nepilnības patērētājiem piedāvātajos elektroenerģijas tirdzniecības līgumu projektos. Tāpat PTAC ir konstatējis dažādus netaisnīgus līguma noteikumus patērētājiem piedāvātajos līgumu projektos par elektroenerģijas tirdzniecību.

PTAC, vērtējot līgumu projektus par elektroenerģiju tirdzniecību, ir konstatējis arī, ka tajos ir ietverti daudzi neskaidri un neprecīzi līguma noteikumi.

PTAC vērš uzmanību, ka, izvērtējot līguma noteikumus, nav iespējams paredzēt visas situācijas, kādās līguma noteikums var tikt piemērots. Līdz ar to pat pirmšķietami taisnīgs līguma noteikums atsevišķās situācijas un konkrētos apstākļos var tikt vērtēts kā netaisnīgs līguma noteikums. Tādā gadījumā līguma noteikums ir atzīstams par spēkā neesošu un pakalpojuma sniedzējs nav tiesīgs to attiecīgajā veidā vai konkrētajā situācijā piemērot.

PTAC šī gada trīs mēnešos ir saņēmis sešas rakstiskas sūdzības, kā arī gandrīz 30 e – pasta vēstules, kur patērētāji vēlējās konsultēties saistībā ar elektrības tirgotāju rīcību un neskaidrībām. Pamatā sūdzības un konsultācijas saistītas ar pakalpojuma sniedzēja sasniedzamības un komunikācijas problēmām, norēķinu kārtību, skaitītāja rādījumiem un to nodošanu, kā arī pārpratumiem saistībā ar piemērotāko piedāvājumu saņemšanu un līgumu slēgšanu.