FM rosina likuma grozījumus, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām un to iedzīvotājiem vētras radīto postījumu novēršanai

Finanšu ministrija sagatavojusi un iesniegusi izskatīšanai valdībā likumprojektu “Grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību”, lai rastu iespēju maksimāli ātri un operatīvi nodrošināt valsts atbalsta sniegšanu cietušajiem lielu dabas stihiju un plašu ugunsgrēku seku novēršanai.

Pašvaldības sagaida valdības reālu rīcību iedzīvotāju atbalstam vētras seku novēršanai. Tādēļ plānots, ka rīt valdība steidzamības kārtā izskatīs grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību. Tas dos iespēju turpmāk nepieciešamības gadījumā palielināt līdzekļus neparedzētajiem gadījumiem, nodrošinot pašvaldībām nepieciešamo finansējumu izdevumu katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai,” saka finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Likumprojekts paredz tiesības finanšu ministram palielināt valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, tādējādi dodot iespēju pietiekami elastīgi un nekavējoties reaģēt uz radušos situāciju. Noteikts, ka apropriācijas palielinājums nedrīkst pārsniegt 0,05 procentus no valsts budžeta likumā noteiktās IKP prognozes apjoma (līdz 21 miljonam eiro). Plānots šo papildu finansējumu izmantot arī 7.augusta vētras radīto postījumu novēršanai.

Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimai, ko valdība lūgs izskatīt steidzamības kārtā.

Atgādinām, ka 10. augustā valdība atbalstīja grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, nosakot, ka turpmāk valsts varēs sniegt palīdzību līdz pat 90% no izdevumiem vētras postījumu novēršanai tām pašvaldībām, kurām postījumi bijuši vislielākie.

Nepieciešamību pēc iespējas ātrāk nodrošināt finansiālu atbalstu dabas stihijas radīto zaudējumu novēršanai dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem, un nodrošināt finanšu līdzekļus iedzīvotājiem dabas katastrofas radīto seku novēršanai, finanšu ministrs rosināja valstij nodrošināt lielāku finansiālo atbalstu tām pašvaldībām, kuru teritorijās negaiss ir nodarījis lielākos postījumus.

Atbalstītie grozījumi noteikumos paredz, ka lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 2% no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, MK varēs pieņemt lēmumu par citu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, ne mazāk kā 10% apmērā. Respektīvi, valsts varētu sniegt palīdzību līdz 90% no izdevumu apjoma.

Foto: Valsts kanceleja