Arī nākamgad turpinās nodrošināt subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

Labklājības ministrija (LM) no 2015.gada pirmā ceturkšņa beigām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļu atbalstu turpinās nodrošināt subsidētās darbavietas cilvēkiem ar invaliditāti, ilgstošiem bezdarbniekiem un gados vecākiem. Tādējādi minētiem cilvēkiem būs nodrošināta iespēja iekļauties darba tirgū.

To paredz otrdien, 23.decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanu.

Iepriekšminētiem cilvēkiem būs nodrošinātas subsidētās darbavietas pie darba devēja, nepieciešamības gadījumā tās būs pielāgotas cilvēku ar invaliditāti vajadzībām (atbilstoši ergoterapeita atzinumam). Bezdarbnieki minētajās darbavietās varēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas, attiecīgi darba devēji arī saņems konsultācijas. Lai nodarbinātu cilvēkus ar invaliditāti, darbavietām piesaistīs nepieciešamos speciālistus (surdotulkus vai atbalsta personas). Bezdarbniekiem būs iespēja saņemt arī atbalstu reģionālajai mobilitātei.

Kopumā laikā līdz 2023.gadam subsidētās darbavietās paredzēts iesaistīt aptuveni 4,7 tūkstošus bezdarbnieku.

Lai arī kopējā situācija darba tirgū pēdējos gados uzlabojas, joprojām vairākām nestrādājošo iedzīvotāju grupām ir grūtības integrēties darba tirgū. Reģistrētā bezdarba līmenis 2014.gada novembra beigās bija 8,3 % jeb 79 869 bezdarbnieki. Ilgstošie bezdarbnieki 2014.gada novembra beigās bija 27 545 jeb 34,5 % no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, no tiem 29 313 jeb 36,7 % bija bezdarbnieki vecumā no 50 gadiem un vecāki, 8424 jeb 10,5% bezdarbnieki ar invaliditāti, savukārt 7419 jeb 9,3% jaunieši bezdarbnieki (vecumā no 15 līdz 24 gadiem).

Minētās aktivitātes īstenošanas kopējais finansējums ir 29,2 milj. eiro, tai skaitā, ESF finansējums 24, 8 milj. eiro, valsts budžeta finansējums – 2, 6 milj. eiro un privātais līdzfinansējums 1,8 milj. eiro.