Apsekojot Stradiņa slimnīcas valdījumā pārņemto būvobjektu, fiksē būvdarbu dokumentācijas pazušanu

Pārņemot savā valdījumā jaunā korpusa būvobjektu, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) eksperti 2024. gada 21. februārī konstatēja būvdarbu dokumentācijas iztrūkumu – šo faktu fiksēja zvērināti tiesu izpildītāji, un par to informēts Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) un Rīgas pilsētas būvvalde, lūdzot konstatēt šos SIA “Velve” pārkāpumus. Uzsākot objekta apsekošanu par paveiktajiem darbiem, paralēli tiks veiktas arī aplēses par nodarītajiem zaudējumiem, lai pret bijušo būvnieku vērstos ar prasību tiesā, kā arī uzsākti neatliekamie darbi un defektu labojumi.

21. februārī pārņemot valdījumā jaunā korpusa otrās ēkas būvobjektu un veicot apsekošanu kopā ar SIA “Velve” pārstāvjiem, Stradiņa slimnīcas eksperti konstatēja būvdarbu dokumentu iztrūkumu: pazudusi iepriekš parakstītā izpilddokumentācija – tajā skaitā pazudis arī Stradiņa slimnīcas eksemplārs –, būvdarbu žurnāli, autoruzraudzības žurnāli un daļa no būvprojekta mapēm, kam saskaņā ar normatīvo regulējumu jāatrodas būvobjektā. SIA “Velve” pārstāvji atteicās komentēt dokumentācijas pazušanu un norādīt tās atrašanās vietu.

Šos faktus fiksēja klātesošie zvērinātie tiesu izpildītāji, fiksējot arī SIA “Velve” pārstāvja teikto, ka dokumentācija netiks atdota. Lai konstatētu attiecīgos pārkāpumus no SIA “Velve” puses, kam bija jānodrošina minētās dokumentācijas neskarta atrašanās būvobjektā, Stradiņa slimnīca jau informējusi BVKB un Rīgas pilsētas būvvaldi.

Apsekojot būvobjektu, tiks fiksēti paveiktie darbi un to stāvoklis, paralēli veicot aplēses par SIA “Velve” slimnīcai nodarītajiem zaudējumiem, lai noteiktu zaudējumu kopapjomu un celtu prasību tiesā pret SIA “Velve”.

Stradiņa slimnīca nekavējoties sāk arī neatliekamo darbu apzināšanu un steidzami veiks nepieciešamo defektu labojumus.

Būvniekam atzīstot nespēju pildīt savas līgumsaistības, īgums ar SIA “Velve” tika lauzts 2024.gada 13.februārī.