Latvijas Banka samazina refinansēšanas likmi

Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 5.0% uz 4.0%. Likmes aizdevumu iespējai uz nakti un noguldījumu iespējai uz nakti Latvijas Bankā netika mainītas.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā tālāku ekonomiskās aktivitātes kritumu, inflācijas kritumu un vājo kreditēšanas aktivitāti. Likmes mazināšana dotu papildus stimulu starpbanku latu naudas tirgus aktivitātes veicināšanai un motivētu bankas pieejamos resursus novirzīt tautsaimniecības kreditēšanai.

Tāpat Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunus “Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumus”, kas paredz kārtību, kādā Latvijas Banka izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur un anulē licenci šim uzņēmējdarbības veidam ne tikai Latvijas Republikā, bet Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētām kapitālsabiedrībām.

Lai veicinātu klientu apkalpošanas drošību, patērētāju tiesību aizsardzību un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, noteikumos ir precīzākas prasības ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietām.

Latvijas Bankas padome apstiprināja arī jaunus noteikumus “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumus kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai”, kas izstrādāti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un veicina cīņu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. Ieteikumi ietver sevī norādījumus iekšējās kontroles sistēmas izveidei, kā arī detalizētāk izskaidro prasības klienta identifikācijas un  izpētes pasākumiem.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
likmes

Avots: BNA Latvia