Zalāns: Aicinu pašvaldības koncentrēties uz būtiskākajām prioritātēm

Ministru kabinets otrdien, 18.augustā, atbalstīja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) izstrādāto likumprojektu „Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam”, kas ierobežota finansējuma apstākļos pašvaldībām ļaus koncentrēties uz būtiskākajām prioritātēm, sniedzot atbalstu iedzīvotājiem.

„Pašvaldībām valsts ir deleģējusi atbildību par vairākām iedzīvotājiem svarīgām jomām, piemēram, izglītība un sociālā palīdzība, tāpēc pašvaldībām jābūt tiesībām atbildīgi lemt, vai atsevišķus citus uzdevumus, kas šajā ekonomiskajā situācijā iedzīvotājiem nav tik būtiski, var pildīt daļēji vai arī uz laiku „nolikt malā”. Aicinu pašvaldības būt atbildīgām un koncentrēties uz galveno, nodrošinot iedzīvotājiem izglītību, sociālo aprūpi un drošību,” norāda reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns.

Jaunais likumprojekts nosaka kārtību, kādā pašvaldības līdz 2012.gada 31.decembrim pilda atsevišķas funkcijas, uzdevumus un pienākumus, samērojot tos ar pašvaldību rīcībā esošiem finanšu līdzekļiem.

Ja pašvaldības budžeta iespējas būs ierobežotas un tā būs ieviesusi visus nepieciešamos taupības pasākumus, tai skaitā samazinājusi izdevumus atlīdzībai, pašvaldības dome varēs pieņemt saistošos noteikumus par likumā vai Ministru kabineta noteikumos noteiktās funkcijas, uzdevuma vai pienākuma izpildi tās noteiktajā apmērā.

Saistošajos noteikumos pašvaldība noteiks kārtību, kādā pildāma attiecīgā funkcija, uzdevums un pienākums, lai atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām nodrošinātu savu funkciju veikšanu vietējo iedzīvotāju interesēs.

Likumprojekts paredz, ka noteiktajā kārtībā pieņemtie pašvaldību saistošie noteikumi spēku zaudēs 2012.gada 31.decembrī, ja saistošajos noteikumos nav noteikts agrāks spēka zaudēšanas laiks.

Lai īstenotu likumprojektu, RAPLM līdz 28.augustam sagatavos priekšlikumus grozījumiem atsevišķos likumos un Ministru kabineta noteikumos, paredzot, ka to normas tiek piemērotas atbilstoši likumam „ Par pašvaldību darbību no 2009.gada līdz 2012.gadam” un tajās noteiktās funkcijas, uzdevumi un pienākumi tiek īstenoti pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā.

Avots: BNA Latvia