Sabiedrības viedoklim nodota rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijas lokālplānojuma pilnveidotā redakcija

Atkārtotai publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai nodota pilnveidotā lokālplānojuma un Vides pārskata redakcija bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” teritorijai, kā mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības un pilsētvides sabalansētu attīstību šajā teritorijā un noteikt ieceres perspektīvo ietekmi uz vidi.

Izvērtējot saņemtos atzinumus un priekšlikumus par lokālplānojuma 1. redakciju, tā pilnveidota – precizētas ielu sarkanās līnijas un to šķērsprofili, precizēta tauvas joslā plānotā zemes izmantošana, kā arī veikti citi labojumi un papildinājumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos un grafiskajā daļā.

Lai nodrošinātu iespēju sabiedrībai un institūcijām izvērtēt plānotos teritorijas plānojuma grozījumus, ir noteikta publiskās apspriešana četras nedēļas: no 2022. gada 20. jūnija līdz 19. jūlijam.

Ir paredzēta arī publiskās apspriešanas sanāksme, kas notiks videokonferences režīmā 5. jūlijā plkst. 17.00, izmantojot Zoom platformu, kā arī tiks pārraidīta Liepājas pilsētas Facebook kontā: facebook.com/liepajalv. Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju Zoom sarunai, aicinām līdz 4. jūlijam reģistrēties, nosūtot pieteikumu ar savu vārdu, uzvārdu un pārstāvošo nozari uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv.

Lokālplānojums paredz grozīt Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas metalurgs” 202 hektāru plašajai teritorijai. Lokālplānojumā piedāvāti risinājumi līdz šim slēgtas, vienlaidus rūpnieciskās zonas un tai piegulošo teritoriju, infrastruktūras objektu lietderīgākai, ilgtspējīgākai izmantošanai, kopējai teritorijas attīstībai un iekļaušanai Liepājas pilsētvides struktūrā.

Teritorijas funkcionālais zonējums detalizēts, katrai teritorijas daļai paredzot atšķirīgus izmantošanas nosacījumus. Kā galvenais funkcionālais zonējums paredzēta rūpnieciskās apbūves teritorija, centrālajā daļā paredzot rūpniecības teritorijas ar pieļaujamu augstāku apbūves blīvumu, bet tuvāk Liepājas ezeram – rūpniecības apbūvi ar mazāku blīvumu un lielāku brīvās teritorijas rādītāju. Starp plānoto maģistrālo ielu un Liepājas ezeru paredzētas rūpnieciskās apbūves teritorijas, kurās izslēgta ietekmes uz vidi veidošanās, jaukta centra apbūves teritorijas, kā arī dabas un apstādījumu teritorijas – kā buferzonu starp ražošanas un “NATURA 2000” teritorijām.

Lokālplānojuma izstrādātājs ir SIA “UPB Projekti”, pasūtītājs – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.