PTAC: Salauztas un sapuvušas konstrukcijas – realitāte bērnu rotaļu laukumos Līvānos

Publiskajā telpā izskanējuši viedokļi par bērnu rotaļu laukumiem Līvānos – ņemot vērā būtiskus traumu riskus, kas var apdraudēt bērnu veselību un dzīvību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieprasījis ierobežot vairāku laukumu darbību. Ik gadu PTAC konstatē neatbilstošas iekārtas un ik gadu spēļu laukumos visā Latvijā notiek nelaimes gadījumi. 2022. gadā ārtelpu publisko spēļu un rekreācijas laukumos veiktas 30 pārbaudes, bet šogad – 22. Neatbilstības konstatētas visās pārbaudītajās pašvaldībās, tostarp arī Līvānos.

PTAC atgādina, ka kopš 2020. gada spēkā ir Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”, kas nosaka drošuma prasības publiskai lietošanai paredzētām bērnu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, aprīkojumam un spēļu laukumiem, lai nodrošinātu bērniem drošu vidi, samazinātu risku, aizsargājot bērnus no iespējamām traumām. Jāuzsver, ka laukumu stāvoklim nepārtraukti un regulāri jāseko līdzi un savlaicīgi jānovērš neatbilstības, kas rodas iekārtu ekspluatācijas gaitā.

Arī Bērnu slimnīcas speciālisti medijos vairākkārt vērsuši sabiedrības uzmanību, cik svarīga ir drošības pasākumu ievērošana rotaļu laukumos. 2022. gadā Bērnu slimnīcā ar traumām, kas gūtas dažādos rotaļu laukumos, vērsies 801 bērns, savukārt 2023. gada pirmajos 6 mēnešos Bērnu slimnīcā ar rotaļu laukumos gūtām traumām vērsies 351 bērns.

Bērnu slimnīcas virsārste Renāte Snipe uzsver: “Bērnu slimnīca atbalsta bērnu aktīvu atpūtu ārpus telpām, bet šīm aktivitātēm jānotiek drošā vidē. Sabiedrībai ir jāizprot, ka, gadiem ritot, aug izpratne par drošību un riskiem, līdz ar to ārtelpu rotaļlaukumu iekārtošanas veids, kāds tas šķita pieņemams pirms 10-15 gadiem, šobrīd var tikt atzīts par nedrošu, turklāt, laika gaitā rotaļlaukumi nolietojas un ir jāatjauno. Tā ir kompleksa problēma, kuras risināšana prasa aktīvu sabiedrības un pašvaldības iesaistīšanos un regulāru naudas līdzekļu ieguldīšanu.”

Noteikumi paredz, ka spēļu laukumi, kas atbilst noteiktām prasībām, reģistrējami PTAC uzturētā reģistrā. Laukumus reģistrē, ja tiem ir veikts risku novērtējums vai pēcuzstādīšanas pārbaude. Šobrīd PTAC Publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā ir reģistrēts 681 laukums. PTAC vērš uzmanību, ka, lai arī Līvānu novada pašvaldība tika individuāli uzrunāta vairākkārt un no PTAC puses organizēti arī informatīvi pasākumi par drošuma prasībām spēļu laukumiem, šajā reģistrā nav reģistrēts neviens laukums Līvānos, un, kamēr šiem laukumiem nav veikta pārbaude un tie nav reģistrēti, piedāvāt apmeklētājiem šādus laukumus nedrīkst. PTAC šādos gadījumos ir tiesības pieprasīt visu laukuma norobežošanu, kamēr nav veikts risku vērtējumus vai pēcuzstādīšanas pārbaude, kā arī veikta reģistrācija.

Šādai prasībai nav tikai formāls raksturs – iesniedzot reģistrācijas pieteikumu un tam pievienotu pēcuzstādīšanas pārbaudes ziņojumu vai riska vērtējumu, ir iespējams gūt pārliecību, ka valdītājs ir pārliecinājies par laukuma drošumu, ir izvērtēti un samazināti iespējamie riski lietotājiem, tādējādi mazinot negadījumu iestāšanās iespējamību.

Par Līvānu spēļu laukumiem tika saņemta iedzīvotāju sūdzība, un PTAC organizēja pārbaudi, jo, ņemot vērā to, ka Līvānu novada pašvaldība ir viena no tām, kur nav reģistrēts neviens laukums, ir pamats bažām, ka valdītājs nav veicis arī citus MK noteikumos paredzētos pienākumus – veicis risku vērtējumu vai pēcuzstādīšanas pārbaudi.

Spēļu laukumos Līvānos konstatētas drošuma prasībām neatbilstošas iekārtas – šūpoles ar cietajām piekarēm, iekārtas, kuru konstrukcijās pastāv galvas iesprūšanas risks, neatbilstoša augstuma borti slidkalniņiem – šīs visas ir neatbilstības ar nopietniem riskiem, kas apdraud lietotājus. Sekas, kas var rasties pēc šādiem negadījumiem, ir smagas galvas traumas, kas var rezultēties ar letālām sekām, nosmakšanas vai pakāršanās risks iesprūšanas gadījumā u.c. Tāpat konstatēts būtisks iekārtu nolietojums, kas liecina par ilgstošu iekārtu nekopšanu (salauzti elementi, sapuvušas koka konstrukcijas, trūkstoši elementi, izvirzītas skrūves, nestabilas iekārtas, kas šūpojas), kā arī pavirši un nekvalitatīvi veikti remonta darbi (ne saskaņā ar ražotāja instrukcijām). Šobrīd iekārtas, kas rada nopietnus riskus, uzdots norobežot līdz turpmāku pasākumu veikšanai.

PTAC ir pieprasījis iesniegt Līvānu novada pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju, kas apliecina iekārtu un laukuma atbilstību. Jāņem vērā, ka sertifikācijas procesā tiek vērtēta iekārtu atbilstība attiecīgajiem standartiem, un, ja laukumos ir iekārtas, kas acīmredzami neatbilst prasībām – piemēram, šūpoles ar cietajām piekarēm, un šī prasība nav jauna, tad nav saprotams, kā šādas iekārtas varētu būt sertificētas. Pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas PTAC veiks izvērtēšanu.

PTAC atgādina – ja publiski pieejamā spēļu un rekreācijas laukumā kāds bērns gūst traumu, atbildīgs ir laukuma īpašnieks, tāpēc ir noteikti standarti, kas regulē laukumu drošību. To ievērošana garantē, ka ir izdarīts viss nepieciešamais, lai mazinātu traumu gūšanas riskus.

Pagājušā gada pārbaužu rezultātā daļa iekārtu vairākās Latvijas pašvaldībās demontētas, vienā gadījumā demontēts viss laukums. Līdz šim valdītāji korekti sadarbojušies ar PTAC, norādījumi izpildīti labprātīgi, kā arī augstu vērtējama pašu valdītāju izpratne, ka šādas iekārtas nedrīkst piedāvāt izmantot bērniem – īpaši neaizsargātai sabiedrības grupai, tāpēc ir svarīgi veikt visus iespējamos pasākumus, lai pienācīgi aizsargātu bērnu veselību un dzīvību.