Latvijas izaugsmes potenciāla stiprināšanai svarīgi turpināt strukturālo reformu

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Ziņojumu par progresu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas īstenošanā (Ziņojums) un šodien, 13.oktobrī, ar to iepazīstināja Ministru kabinetu. Ziņojumā ir izvērtēti iepriekšējā gada laikā veiktie pasākumi, kā arī definēti jauni uzdevumi un pasākumi 2009.-2010. gadam.

Ņemot vērā globālās finanšu un ekonomikas krīzes padziļināšanos, Latvijas valdība rīkojas, lai stabilizētu un atdzīvinātu finanšu sistēmu, uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti, samazinot tās tēriņus, kā arī pārstrukturizētu tautsaimniecību, paaugstinot tās konkurētspēju. Ekonomikas ministrija uzsver, ka Latvijas nacionālā Lisabonas programmā nosprausto strukturālo reformu turpināšana ir ļoti svarīga Latvijas izaugsmes potenciāla stiprināšanai.

Latvijas prioritārie darbības virzieni Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanai paliek nemainīgi – makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana, zināšanu un inovāciju stimulēšanas, investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana, nodarbinātības veicināšana un izglītības un prasmju uzlabošana.

Ziņojums sastāv no politiskā kopsavilkuma, kurā ir vērtēti 2009.gadā veiktie pasākumi ES Padomes sniegto rekomendāciju Latvijai izpildei, raksturota ekonomiskā situācija Latvijā, kā arī makroekonomiskā politika, nodarbinātības politika, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma apguve. Savukārt, Ziņojuma pielikumos ir apkopoti veiktie pasākumi , raksturots to statuss un finansējums, kā arī raksturots ES struktūrfondu programmu ieviešanas statuss uz 2009. gada 30. martu un darbības programmu „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas”, „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāšu ieviešanas statuss uz 2009.gada 31.jūliju. Pasākumu plāns papildināts arī ar jauniem pasākumiem 2009.-2010. gadam.

Ziņojums ir balstīts uz Latvijas Republikā pieņemtajiem politikas plānošanas dokumentiem. Ziņojumu izstrādāja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Konkurences padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju.