Izglītības kvalitātes rādītāji būs primāri finansējuma piešķiršanai

Pedagogu atalgojumu turpmāk plānots sasaistīt ar noteiktiem kvalitātes kritērijiem, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais noteikumu projekts par kritērijiem un kārtību pedagogu darba samaksas finansēšanā vidusskolas posmā.

Ja vidusskola vairākus gadus pēc kārtas nesasniegs noteiktus izglītības kvalitātes kritērijus, tā varētu turpmāk nesaņemt valsts budžeta finansējumu pedagogu algām – sākot no 2020. gada izglītības kvalitātes rādītāji būs primāri finansējuma piešķiršanai.

Tas nozīmē, ka aprēķinot un sadalot valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksas finansēšanai, tiek paredzēts ņemt vērā vairākus kritērijus – viens no tiem paredz minimālo skolēnu skaitu, bet otrs – izglītības kvalitātes rādītājus. Plānots vērtēt mācību saturu, mācīšanas kvalitāti, atbalstu mācību darba diferenciācijai, iekārtas un materiāltehniskos resursus, ka arī fizisko vidi.

Tāpat mērķdotācijas saņemšanai 12.klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu (OCE) rezultātu indeksam ir jāsasniedz vismaz minimāli noteiktais līmenis (No 2020.gada 1.janvāra līdz 2024.gada beigām OCE indeksam jābūt vismaz 40%, bet 2025.gada 1.janvāra līdz 2029.gada beigām – vismaz 50%, savukārt turpmāk – vismaz 60%.)

Paredzēts, ka finansējuma piešķiršana vai nepiešķiršana turpmāk būs atkarīga no izglītības kvalitātes, taču vienlaikus plānots – ja izglītības iestāde nesasniegs minimālos kvalitātes kritērijus, tad finansējums tai netiks atteikts uzreiz.

Ja izglītības kvalitāte atbildīs kritērijiem, tad skola saņems 100% valsts budžeta finansējumu neatkarīgi no audzēkņu skaita vidusskolas klasē. Savukārt neatbilstošas izglītības kvalitātes gadījumā pirmajā gadā izglītības iestādei tiktu izteikts brīdinājums, bet otrajā gadā pedagogu atalgojumam tiktu piešķirti tikai 50% aprēķinātā finansējuma. Ja situācija neuzlabosies vēl pēc gada, vidusskola vairs nesaņems valsts budžeta finansējumu pedagogu algām un par pedagogu atalgošanu būs atbildīgs skolas dibinātājs, kas vairumā gadījumu ir pašvaldība.

Jauno atalgojuma finansēšanas kārtību piemēros no 2020.gada 1.septembra.

Foto: Shutterstock