FKTK 2022. gadā finanšu institūcijās plāno veikt 43 pārbaudes

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2022. gadā finanšu institūcijās plāno veikt 43 dažādas klātienes pārbaudes, lai gūtu pārliecību par to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī nodrošinātu finanšu institūciju klientu interešu aizsardzību.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile uzsver: “Neraugoties uz Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, FKTK ir pilnvērtīgi nodrošinājusi 2021. gadā plānoto pārbaužu veikšanu, nodrošinot visaptverošu, efektīvu un riskos balstītu finanšu iestāžu uzraudzību. 2022. gada pārbaužu plāns ir plašs un ambiciozs. Tajā īpašu uzmanību pievērsīsim finanšu sektora jaunajiem dalībniekiem, savukārt esošo tirgus dalībnieku pārbaudes būs mērķtiecīgas, uzraudzības fokusu vēršot uz neklātienes uzraudzības darbā konstatētajiem problemātiskajiem aspektiem. FKTK sekos līdzi arī globālajām tendencēm, kas ietekmē finanšu iestāžu darbību, radot jaunus riskus, un pārbaudēs pievērsīs uzmanību arī tiem.”

2022. gada plānā atspoguļotas gaidāmās klātienes pārbaudes, taču tas var tikt mainīts atbilstoši ikdienas uzraudzībā aktualizētajam risku izvērtējamam. Papildu plānotajām pārbaudēm FKTK nodrošina ikdienas uzraudzības darbu, kā arī, reaģējot uz sūdzībām vai citu FKTK rīcībā esošu informāciju, kas rada aizdomas par finanšu iestādes darbības neatbilstību normatīvo aktu prasībām, FKTK veic iepriekš neplānotas pārbaudes vai piemēro citus uzraudzības pasākumus.

FKTK 2022. gadā plānojusi 12 pārbaudes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju jomā, piecas pārbaudes informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, t.sk. vienu vispārējo IT risku izvērtējumu, savukārt prudenciālās uzraudzības jomā plānotas 26 pārbaudes, no tām viena horizontālā pārbaude mazāk nozīmīgajās bankās, kā arī papildu tām FKTK uzraugi piedalīsies Eiropas Centrālās bankas pārbaudēs.

Dalot pa segmentiem, 2022. gadā 14 pārbaudes plānotas bankās, divas pārbaudes – apdrošināšanas sektorā, divas pārbaudes – pensiju jomā, divas – ieguldījumu jomā, divas – centrālajā vērtspapīru depozitārijā, trīs – maksājumu iestādēs, viena – elektroniskās naudas iestādē, 12 – ieguldījumu brokeru sabiedrībās, piecas – kooperatīvajās krājaizdevu sabiedrībās.
FKTK padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale akcentē: “2022. gadā kredītiestāžu uzraudzībā FKTK īpašu uzmanību pievērsīs aktīvu kvalitātei un kredītriska pārvaldībai, ar finanšu tehnoloģiju attīstību saistītajiem riskiem, kā arī kiberdrošībai un turpinās aktīvu dialogu ar finanšu nozares pārstāvjiem. FKTK uzraudzības fokusā būs finanšu iestāžu stratēģijas, biznesa modeļu pelnītspēja, iekšējās pārvaldības un ilgtspējas jautājumi, kā arī tirgus dalībnieku iekšējās kontroles sistēmas darbība, definētā risku apetīte un spēja pārvaldīt riskus. Joprojām uzmanības lokā būs arī Covid-19 ietekmes monitorings.”

gadā uzraudzības uzmanības centrā būs iekšējās pārvaldības stiprināšana (iekšējās kontroles sistēmu un risku pārvaldības procesu pilnveidošana) un ilgtspējīgu finanšu veicināšana. Tāpat uzmanība tiks pievērsta iespējamiem Eiropas Savienības (ES) lēmumiem par sankciju pastiprināšanu pret Baltkrieviju, kas rada tālākus izaicinājumus efektīvai un vienotai sankciju piemērošanai ES līmenī. Pandēmijas ietekmē daudz straujāk palielinās interneta vides izmantošana, kas veicina dažādu jaunu noziedzīgu nodarījumu attīstību (piemēram, krāpniecības un kibernoziegumu jomās), kas neizbēgami būs arī finanšu sektora uzmanības centrā šajā gadā.

2022. gadā veiktajās klātienes pārbaudēs tika identificēti dažādi trūkumi kredītriska pārvaldīšanas jomā, kolektīvo uzkrājumu veidošanas procesos, NILLTPFN un sankciju jomā, iekšējās pārvaldības un risku vadības jomā. FKTK uzdevusi noteiktā termiņā finanšu institūcijām veikt nepieciešamos pasākumus konstatēto trūkumu novēršanai un uzrauga to izpildi. Pārbaužu rezultāti apliecina, ka NILLTPFN jomā kopumā Latvijas finanšu sektorā ir turpinājis samazināties riska līmenis būtiskākajos segmentos – kredītiestādēs un maksājumu iestādēs, bankas ir veikušas būtiskus pasākumus iekšējo kontroles sistēmu pilnveidošanai. 2021. gadā četriem tirgus dalībniekiem piemērotas sankcijas – brīdinājums vai soda nauda.