Atgādina par nodokļu regulējumu fizisko personu aizņēmumiem

Finanšu ministrija dara zināmu, ka ar šā gada 1.janvāri ir spēkā jauns nodokļu regulējums fizisko personu saņemtajiem aizņēmumiem, kas noteikts likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Visiem, kuri ir parādā vai kuri gatavojas ņemt un sniegt aizdevumus, ir būtiski iepazīties ar jauno nodokļu režīmu un informācijas sniegšanas pienākumiem.

„Viena no pēdējo gadu nodokļu prioritātēm ir pasākumu komplekss, kas palīdz cīņā ar ēnu ekonomiku. Ir svarīgi panākt sabalansētus ieņēmumus valsts un pašvaldību budžetā, kurā IIN ir galvenais pašvaldību finansēšanas avots. Tāpēc FM sadarbībā ar citām iestādēm analizē un vērtē iespējas mazināt visplašāk izplatītās nodokļu nemaksāšanas shēmas. Ir konstatēts, ka viens no izplatītākajiem darbaspēka nodokļu nemaksāšanas modeļiem paredz aizdevumu izsniegšanu uz neierobežotu laiku personām, kas aktīvi veic darbību kapitālsabiedrībās, kā alternatīvu modeli algas maksāšanai. Šāds modelis ne tikai rada kaitējumu budžetā nesaņemto nodokļa ieņēmumu veidā, bet arī rada kropļojumus godīgai konkurencei,” norāda FM Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne.

Jaunais regulējums paredz, ka par aizdevumiem, kuri izsniegti pirms šā gada 1.janvāra, ja neatdotā aizdevuma summa 2013. gada 31. decembrī pārsniedz 15000 eiro, aizņēmējam – fiziskajai personai ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID) līdz 2014. gada 30. jūnijam. Informācija nav jāsniedz par aizdevumiem, ja aizdevējs ir tuvs radinieks (līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē) vai laulātais, kā arī ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai. Ja informācija VID ir jāsniedz, bet tas netiek darīts, uzskatāms, ka neatmaksātā aizdevuma summa ir personas ienākums, kas gūts pēc šā gada 1. janvāra, un tam piemēro jauno nodokļu režīmu.

Ja izdevumi fizikām personām tiek izsniegti, sākot ar šā gada 1. janvāri, pastāv risks, ka par noteiktā laikā neatmaksāto aizdevuma summu būs jāmaksā IIN (atsevišķos gadījumos var tikt piemērota arī nodokļa papildlikme). Tomēr ir paredzēti vairāki nosacījumi, kas jāievēro, lai aizdevējam vai aizņēmējam nerastos nodokļu sekas vai tās būtu mazākas.

Jaunais regulējums paredz, ka fiziskas personas gūtajam ienākumam pielīdzina aizdevuma neatmaksāto daļu, ko fiziskā persona nav atmaksājusi sešu mēnešu laikā pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa, bet ne ilgāk kā 66 mēnešu laikā no aizdevuma izsniegšanas dienas. Regulējums neattiecas uz fizikas personas ņemtajiem aizdevumiem saimnieciskas darbības ietvaros un uz gadījumiem, kad aizdevums ir neliels līdz 1500 eiro vai aizdevējs ir tuvs radinieks (līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē) vai laulātais, kā arī ja aizdevējs ir kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, vai kapitālsabiedrība, kura saņēmusi speciālu atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ja aizdevums ir tāds, uz kuru jaunais regulējums attiecas un nav atmaksāts iepriekšminētajā termiņā, tad saskaņā ar jauno regulējumu iestāsies nodokļu sekas aizdevējam vai aizņēmējam. Nodokļu sekas iestāsies arī gadījumā, ja par aizdevumiem, kuru kopējā vērtība pārsniegs 15000 eiro, likumā noteiktajā kārtībā netiks sniegta informācija VID.

Ja aizdevumu izsniegs komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziska persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, aizdevējam ir būtiski ievērot likumā noteiktos kritērijus, kuriem izpildoties, aizdevuma sniedzējs tiek pasargāts no papildu nodokļa saistībām aizdevuma neatdošanas gadījumā likumā noteiktajā termiņā.

BNA Latvia