Valdība turpinās darbu pie budžeta grozījumiem arī pēc to iesniegšanas Saeimā

Valdība pirmdien, 1. jūnijā, vienojās par 2009. gada valsts budžeta grozījumiem, paredzot valsts konsolidētā (valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta) prognozētos ieņēmumus 3 984,8 miljonus latu, savukārt izdevumus 5 054,2 miljonus latu apmērā. Atbilstoši grozījumu projektam valsts budžeta deficīts paredzēts 8,2% no iekšzemes kopprodukta (IKP), savukārt pašvaldību budžetā plānots deficīts 1% apmērā no IKP.

Darbs pie priekšlikumiem valsts budžeta izdevumu mazināšanai valdībā tiks turpināts arī pēc budžeta grozījumu projekta iesniegšanas Saeimā. Priekšlikumus paredzēts iesniegt Saeimā pirms budžeta likuma grozījumu projekta otrā lasījuma.

Tā kā budžeta grozījumu izstrādē izmantots makroekonomiskās attīstības scenārijs, kas 2009. gadam paredz IKP samazinājumu par 18% salīdzināmajās cenās, budžeta ieņēmumi ir prognozēti par 421,8 miljoniem latu mazāki nekā plānots iepriekš. Atbilstoši jaunākajam scenārijam tiek prognozēts gada vidējās patēriņa cenu inflācijas samazinājumu līdz 3,1%, decembrī 12 mēnešu inflācijai uzrādot negatīvu rādītāju -1,7%. Tāpat prognozēts, ka vidējā darba samaksa tautsaimniecībā kritīsies par 12%, darba meklētāju īpatsvars sasniegs 15,8% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.

Valsts pamatbudžeta izdevumi samazināti par 138,4 miljoniem latu, savukārt speciālā budžeta izdevumi palielināti par 79,4 miljoniem latu, tādejādi valsts konsolidētā budžeta izdevumu samazinājums ir 58,1 miljons latu. Reālais budžeta izdevumu samazinājums ir lielāks, jo vienlaikus par 79 miljoniem latu palielināti budžeta izdevumi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanai, valsts parāda apkalpošanai – par 100 miljoniem latu, sociālajiem pabalstiem – par 81,3 miljona latu.

Valdības apstiprinātais grozījumu projekts paredz atlīdzības samazinājumu vidēji par 20%, savukārt pārējie izdevumi samazināti par 40%. Samazinājums rēķināts, par pamatu ņemot finansējumu 2009. gada pēdējiem sešiem mēnešiem. Samazinājumam netika pakļauti izdevumi kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā, iemaksas NATO un ANO, iemaksas starptautiskajās organizācijās, izdevumi valsts parāda apkalpošanai, izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai paredzētie izdevumi.

Tāpat ar grozījumiem plānots piešķirt papildu finansējumu valsts galvojumiem:
– 71 miljona latu apmērā AS „Parex banka”  mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmas realizēšanai;
– 71 miljona latu apmērā VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas realizācijai;
– 142 miljonu latu apmērā VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” komercdarbības veicināšanas aizdevumiem.

Avots: BNA Latvia