Valsts prezidents jaunu investoru piesaistīšanai rosina samazināt zemes nomas maksu

Valsts prezidents jaunu investoru piesaistīšanai rosina samazināt zemes nomas maksu

Valsts prezidents Andris Bērziņš, šodien nodeva vēstuli Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, kurā ierosina veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumi par publiskas personas zemes nomu, papildinot tos ar tiesību normu, kas noteiktu, ka pašvaldībai, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesības paredzēt nomas maksas samazinājumu ne vairāk par 50 procentiem no regulējumā noteiktās uz objekta būvniecības laiku, bet ne ilgāk par pieciem gadiem, ja zemesgabala tiek iznomāts ražošanas objekta būvniecībai.

Tāpat nomas līgumā būtu jāparedz gadījumi, kad nomas maksas samazinājumu var vienpusēji pārtraukt (piemēram, komersanta bezdarbība, likumpārkāpumi).

Valsts prezidentam tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem un pārrunājot pašvaldības iespējas atbalstīt uzņēmējdarbību un veicināt investīciju piesaisti Latvijas ekonomikai, vairākkārt ir aktualizējies jautājums par zemes nomas maksas samazināšanas iespējām, raksta NRA.lv.

Ņemot vērā ekonomikas tendences un apzinoties to, ka investīciju resursu pieejamība ir viens no svarīgākajiem teritorijas ekonomiskās attīstības virzītājiem, kā viena no darbības prioritātēm izvirzāma lielāku iniciatīvu deleģēšana pašvaldībām tieši investīciju piesaistē.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu, pašvaldību autonomā funkcija ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu, taču atsevišķi spēkā esošie normatīvie akti ierobežo pašvaldību iespējas veiksmīgi attīstīt ekonomisko darbību un piesaistīt investīciju resursus ražošanas attīstībai.

Andris Bērziņš vēstulē Ministru prezidentam uzsver, ka izvērtējot esošo situāciju un pašvaldību pieredzi investīciju resursu piesaistīšanā, nākas secināt, ka normatīvajos aktos noteiktais nomas maksas apmērs (1,5 procentu apmērā no kadastrālās zemes vērtības) bez izņēmuma iespējām to samazināt (piemēram, gadījumos, kad investors veic apjomīga ražošanas objekta būvniecību, nav paredzētas iespējas atbrīvot investoru no nomas maksas maksājuma uz būvniecības laiku) ir viens no faktoriem, kas kavē investīciju resursu piesaisti pašvaldībās.

Jaunu ražošanas objektu būvniecības gadījumā pēc nomas līguma noslēgšanas ir nepieciešams laiks projektēšanas darbiem, būvniecības procesam, ražošanas uzsākšanai un produkcijas realizācijai tirgū. Zemes nomas maksas samazināšana laika periodā kamēr uzņēmums parasti vēl negūst peļņu no savas ražotnes un nepieciešams veikt būtiskus ieguldījumus, stimulēs uzņēmējdarbības attīstību valstī.